สุขภาวะและความปลอดภัยในการสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจขององค์กร โดยตระหนักและคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯจึงได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการและมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ตลอดจนความพร้อมของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์และความเป็นเลิศด้านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกลุ่ม ปตท. ดังนี้

วิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย (Safety Vision)

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย คือ “Drive to Zero Incidents that Harm People” มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ มุ่งเน้นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “WE SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคนให้

ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน
คิดก่อนลงมือทำ หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย
GRI 103-2
พันธกิจด้านความมั่นคง ปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • คุณภาพและความเชื่อมั่นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • กำหนดมาตรฐานและขับเคลื่อน QSHE, Process Safety Management และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้าน QSHE ‘WE SAFE’ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้เป็น GPSC DNA
 • ทุกอันตรายจะมีการระบุและควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะมีการปฏิบัติที่เหมาะสม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ 3E ได้แก่ วิศวกรรม (Engineering) การให้ความรู้ (Education) และการส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ (Encouragement to Employees and Contractors)
 • ไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของความปลอดภัย

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งผมได้เน้นย้ำเสมอว่า “ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจะไม่ compromise เรื่องนี้”

คำกล่าวเปิดงาน QSHE Day 2021 โดย CEO

GRI 403-3, 403-4
การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเป็นเลขานุการ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่โรงไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ และพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนมีการติดตามผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะจากพนักงานอยู่เสมอ โดยนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบต่อไป

GRI 403-1

บริษัทฯตระหนักดีว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต หรือ Process Safety Management (PSM) เป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” (Operational Excellence Management System: OEMS) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการวิศวกรรม การปฏิบัติการผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตและความพร้อมของเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงรักษาที่ดี และการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งคณะทำงานมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management - PSM) และคณะกรรมการตรวจประเมินภายในและได้รับการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจากผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนโยบายกลุ่มบริษัทฯ

GRI 403-2
กระบวนการประเมินและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา จึงได้ดำเนินการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและทุกพื้นที่ของหน่วยธุรกิจภายใต้การบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณากิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมดของทุกตำแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานโดยจัดทำเป็นรายการกิจกรรม จากนั้นชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แล้วทำการจัดเรียงลำดับความเสี่ยงที่มีค่านัยสำคัญ (Significant) ของแต่ละกิจกรรม เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือกำหนดแผนการจัดการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือขจัดให้หมดไป พร้อมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหรือตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทราบเป็นระยะ นอกจากนั้นยังมีการทบทวนผลการชี้บ่งประเมินความเสี่ยงและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตามวาระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญและเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกิดขึ้น บริษัทฯจะทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่และดำเนินการปรับปรุงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ

ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯเป็นองค์กรในการผลิตไฟฟ้าในระดับสากลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและรับรองระบบการบริหารจัดการในระดับสากล ได้แก่

ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001)

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ระบบการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

โดยทั้ง 3 ระบบ บริษัทฯขอการรับรองแบบบูรณาการ (Integrated Management System) ครอบคลุมทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและสำนักงานใหญ่ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทฯให้ความสำคัญและใส่ใจกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่อาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจและความเสี่ยงภายใต้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: ISO 22301) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: ISO 22301) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ Management System Certification Institute (Thailand)

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานบริษัทฯกำหนดให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือสั่งหยุดงานโดยทันที หากพบว่ากิจกรรมใดในงานนั้นอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการปฏิเสธหรือการสั่งหยุดงานไม่เพียงแต่เป็นสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นหน้าที่หากเห็นว่าสภาพการณ์นั้นๆ อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้เพื่อปกป้องเพื่อนร่วมงานและ/หรือผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในงาน จนกว่าความไม่ปลอดภัยนั้นๆ จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

อำนาจในการสั่งหยุดงานมีขั้นตอนดังนี้

GRI 403-1
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยมีการกำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยเรียกว่า “WE SAFE” รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมารับทราบกฎและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตามลักษณะงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานให้ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรม Management Line Walk กิจกรรม Safety Walkthrough กิจกรรม Flash Eye กิจกรรมส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยได้มีการตั้งเป้าหมายถัดไป 10 ล้านชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานภายในปี 2566

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯให้ความสำคัญในการป้องกันและดูแลพนักงานและผู้รับเหมาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 (G-COVID Center) ตั้งแต่ปี 2563 ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯได้เน้นย้ำและดำเนินมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในระหว่างการเดินทางและการรวมตัวของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนชุด COVID-19 Care Kits และชุดตรวจ COVID-19 แบบเร่งด่วนหรือ Antigen Test Kit ให้กับพนักงานทุกคน อีกทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับวัคซีน พร้อมเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกัน COVID-19 ซึ่งในปัจจุบันพนักงานกลุ่มบริษัทฯได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 99.5 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

GRI 403-2, 403-4
โปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ GPSC Web-accident และโครงการ Safety Enhancement

บริษัทฯมีวิสัยทัศน์ในการ “มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์” ที่มุ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย รวมถึงอุบัติการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ การสืบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขอุบัติการณ์นั้นๆ รวมถึงป้องกันการเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการพัฒนาโปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report Program) แล้วเสร็จภายใต้ความร่วมมือของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรมผ่านระบบ Intranet สำหรับการสื่อสารภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสื่อสารด้านอุบัติการณ์แบบรวมศูนย์ (Single Point Communication) สามารถบันทึก ประมวลผลและวิเคราะห์เหตุการณ์ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำกิจกรรม Safety Enhancement เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการรายงานเกือบเกิดอุบัติเหตุและรายงานสภาพการณ์หรือการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งจะมีการนำไปสู่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงนั้นๆ

GRI 403-5
การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและสามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) โดยให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อหลักสูตร ผู้บริหาร พนักงานสายปฏิบัติการ พนักงานสายสนับสนุน ผู้รับเหมา
1. GPSC Group QSHE Orientation
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร      
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน    
4. การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)
5. หลักสูตรความปลอดภัยเฉพาะทาง
5.1 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
5.2 ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
5.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
5.4 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี
5.5 Crane Operating Integrated (Refresher)
5.6 Defensive Driving
5.7 Boiler Controller (Refresher)
5.8 Ergonomic
5.9 Hearing Conservation Program (HCP)
5.10 Portable Tool, Machine and Machine Guarding
5.11 Electrical Safety & CPR
5.12 Job Safety and Environment Analysis (JSEA)
 
GRI 403-3, 403-6, 403-7
การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

บริษัทฯตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานจะช่วยส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยให้มีการตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการนำผลการตรวจสุขภาพของพนักงานบันทึกในระบบ E-Health Book ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ และข้อมูลนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสุขภาพได้โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนในการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาวะที่ดี ป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน ดังนี้

 • จัดทำจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดี เช่น โครงการ “GPSC Run 2021” และ “GPSC ลดพุง ลดโรค 2021” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาสนใจในการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
 • มีการจัดอบรมให้กับพนักงานด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถป้องกันการเจ็บป่วยจากออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) จากการทำงาน
 • สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน โดยจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมกับอุปกรณ์การกีฬาให้กับพนักงาน รวมถึงกิจกรรมนัทนาการและชมรมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 • มีการจัดช่องทางการใช้งานบริการปรึกษานักจิตวิทยา (Employee Counseling Service) ผ่านโทรศัพท์และวิดีโอคอลสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปการณ์ทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) ให้กับพนักงานในช่วงการปฏิบัติงานในพื้นที่พักอาศัย (Work From Home)
พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น อีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์
มีพนักงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดี ปี 2021 จำนวน 213 คน
เกิดการแบ่งปันวิธีการและสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กร
พนักงานมีความเข้าใจและสามารถป้องกันการเจ็บป่วยจากออฟฟิศซินโดรมจากการทำงาน
มีการอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปรึกษาด้านสุขภาพจิตผ่านทาง Online ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการกู้ชีพและสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ในการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบเหตุพร้อมกับมีการฝึกซ้อมประจำปี และจัดให้มีห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจำตลอดเวลา พร้อมกับยาและเวชภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมให้พนักงานสามารถรักษาอาการเบื้องต้นได้ทุกพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ

ปรับปรุง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)