การสนับสนุนต่อสมาคม / องค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการแสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายและสมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนในการผลักดันนโยบาย รวมถึงการแบ่งปันความรู้ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่อย่างใด โดยการสนับสนุนสมาคมและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อสมาคม/ องค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) สมาคมทางการค้า 42,800 42,800 42,800 370,870
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) อื่นๆ 142,096 404,460 315,650 274,000
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า 250,000 250,000 250,000 250,000
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
สมาคมทางการค้า 42,800 53,500 48,150 153,110
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมทางการค้า 0 0 0 55,000
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 24,610 24,610 24,610 24,610
สมาชิกองค์การซีเกรแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 20,544 21,140 20,388 42,266
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาคมทางการค้า 0 0 15,000 60,000
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมทางการค้า 0 3,750 6,223 0
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สมาคมทางการค้า 4,280 4,280 4,280 4,280
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สมาคมทางการค้า 2,140 2,140 2,140 4,280
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อื่นๆ - - - 8,560
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) อื่นๆ - - - 7,490
สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกไทยระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมทางการค้า - - - 10,000
จำนวนรวม 529,270 806,680 729,241 1,264,466
องค์กรที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก
ชื่อองค์กร รวมจำนวนเงินสนับสนุน
ปี 2564 (บาท)
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งมั่นให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มุ่งเน้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
370,870
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โดยมุ่งเน้นด้านด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ และการประสานงานด้านนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
274,000
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เป็นเวทีสำหรับบริษัทเอกชนต่างๆในการแบ่งปันความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ
250,000

ในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Petroleum Institute of Thailand: PTIT) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นอิสระและเป็นกลาง สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีระหว่างสมาชิกเรื่องวิธีปฏิบัติ เทคโนโลยีและมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ใช้ของแต่ละบริษัท ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้กับสมาชิกและความเชื่อมั่นกับภาครัฐ ชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนของสมาชิกในการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามแผนงานการออกกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการดำเนินการเรื่อง Carbon Tax และ Emissions Trading Scheme: ETS (การซื้อ-ขายคาร์บอนในกลุ่มอุตสาหกรรม) โดยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมที่อยู่ในขอบข่าย และการจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการจัดทำมาตรฐานใหม่เฉพาะประเภทอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้นำแนวทางการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council For Sustainable Development: TBCSD) มาบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TBCSD และมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมาชิกร่วมกันปฏิบัติให้เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสโลกและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ เช่น ร่วมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และร่วมเป็นสมาชิกในคณะทำงาน Climate change campaign เพื่อดำเนินงานตามกรอบแผนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก