การสนับสนุนต่อสมาคม / องค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการแสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายและสมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนในการผลักดันนโยบาย รวมถึงการแบ่งปันความรู้ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่อย่างใด โดยการสนับสนุนสมาคมและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อสมาคม/ องค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) สมาคมทางการค้า 42,800 42,800 370,870 202,800
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) อื่นๆ 404,460 315,650 274,000 110,000
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า 250,000 250,000 250,000 250,000
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
สมาคมทางการค้า 53,500 48,150 153,110 115,990
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมทางการค้า 0 0 55,000 0
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 24,610 24,610 24,610 24,610
สมาชิกองค์การซีเกรแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 21,140 20,388 42,266 42,612
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาคมทางการค้า 0 15,000 60,000 60,000
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมทางการค้า 3,750 6,223 0 5,000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สมาคมทางการค้า 4,280 4,280 4,280 4,280
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สมาคมทางการค้า 2,140 2,140 4,280 2,140
จำนวนรวม 806,680 729,241 1,264,466 817,432
องค์กรที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก
ชื่อองค์กร รวมจำนวนเงินสนับสนุน ปี 2564 (บาท)

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เป็นเวทีสำหรับบริษัทเอกชนต่างๆ ในการแบ่งปันความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ

250,000

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งมั่นให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มุ่งเน้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

202,800

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.T)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน

115,990

ในปี 2564 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีระหว่างสมาชิกเรื่องวิธีปฏิบัติ เทคโนโลยีและมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ใช้ของแต่ละบริษัทในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้กับสมาชิกและความเชื่อมั่นกับภาครัฐ ชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนของสมาชิกในการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามแผนงานการออกกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการดำเนินการเรื่อง Carbon Tax และ Emissions Trading Scheme: ETS (การซื้อ-ขายคาร์บอนในกลุ่มอุตสาหกรรม) รวมถึงบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (Thai Renewable Energy (RE100) Association) จัดตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนของภาคอุปสงค์และอุปทานของพลังงานหมนุเวียนและคาร์บอนเครดิต อีกทั้งส่งเสริมให้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือหลักในการ Decarbonization ผ่านการดำเนินงานของภาครัฐในด้าน Deregulation, Decentralization และ Digitalization มุ่งไปสู่การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมเสนอนโยบายต่อภาครัฐและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) ผลักดันนโยบายด้านพลังงานสีเขียวและกรีนคาร์บอน ผลักดันให้มีการซื้อขายคาร์บอนและพลังงาน สร้าง Demand และ Supply สำหรับตลาดคาร์บอนและพลังงาน รวมถึงเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการซื้อขายคาร์บอนและพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้นำไปเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council For Sustainable Development: TBCSD) ซึ่งเป็นเครือข่ายของ World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD ทำให้ TBCSD ได้รับข้อมูลและเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก รวมทั้ง มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมาชิกร่วมกันปฏิบัติให้เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสโลกและสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ เช่น ร่วมหารือการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต เพื่อดำเนินงานตามกรอบแผนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก