สุขภาวะและความปลอดภัยในการสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจขององค์กร โดยตระหนักและคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน จีพีเอสซีจึงได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการและมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มจีพีเอสซีที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตและความพร้อมของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย (Safety Vision)

จีพีเอสซีตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย คือ “Drive to Zero Incidents that Harm People” มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ มุ่งเน้นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “WE SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคนให้

ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทำ หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย
GRI 103-2
พันธกิจด้านความมั่นคง ปลอดภัย และอาชีวอนามัย
  • คุณภาพและความเชื่อมั่นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • กำหนดมาตรฐานและขับเคลื่อน QSHE, Process Safety Management และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้าน QSHE ‘WE SAFE’ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้เป็น GPSC DNA
  • ทุกอันตรายจะมีการระบุและควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะมีการปฏิบัติที่เหมาะสม
  • เพิ่มประสิทธิภาพ QSHE ด้วย 3E ได้แก่ วิศวกรรม (Engineering) การให้ความรู้ (Education) และการส่งเสริมแก่พนักงานและผู้รับเหมา (Encouragement to Employees and Contractors)
GRI 403-4
การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จีพีเอสซีได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดทุกพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ เป็นเลขานุการ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่โรงไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ พร้อมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนข้อร้องเรียนจากพนักงานอยู่เสมอ โดยนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบต่อไป

GRI 403-1

จีพีเอสซีตระหนักดีว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต หรือ Process Safety Management (PSM) เป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” (Operational Excellence Management System: OEMS) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการวิศวกรรม การปฏิบัติการผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตและความพร้อมของเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงรักษาที่ดี และการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

GRI 403-2
กระบวนการประเมินและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจีพีเอสซีได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารภายในกลุ่มจีพีเอสซี ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มจีพีเอสซี

เพื่อให้จีพีเอสซีเป็นองค์กรในการผลิตไฟฟ้าในระดับสากลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและรับรองระบบการบริหารจัดการในระดับสากล ได้แก่

ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001)

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ระบบการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

โดยทั้ง 3 ระบบ จีพีเอสซีขอการรับรองแบบบูรณาการ (Integrated Management System) ครอบคลุมทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและสำนักงานใหญ่ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและได้รับการยอมรับในระดับสากล จีพีเอสซีให้ความสนใจและใส่ใจกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่อาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จีพีเอสซีได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: ISO 22301) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานจีพีเอสซีกำหนดให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานโดยทันที หากพบว่ากิจกรรมใดในงานนั้นอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการสั่งหยุดงานไม่เพียงแต่เป็นสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นหน้าที่หากเห็นว่าสภาพการณ์นั้น ๆ อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้เพื่อปกป้องเพื่อนร่วมงานจากการบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในงาน

อำนาจในการสั่งหยุดงานมีขั้นตอนดังนี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

จีพีเอสซีให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยมีการกำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยเรียกว่า “WE SAFE” รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานกับจีพีเอสซี เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมารับทราบระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตามลักษณะงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานให้ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จีพีเอสซีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรม Management Line Walk กิจกรรม Safety Walkthrough กิจกรรม Flash eye รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ผลจากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้จีพีเอสซีมีชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงานครบ 10 ล้านชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2563 และเป้าหมายถัดไป 20 ล้านชั่วโมงภายในปี 2565

ในปี 2563 ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จีพีเอสซีให้ความสำคัญในการปกป้องและดูแลพนักงานและผู้รับเหมาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยจีพีเอสซีได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 (G-COVID Center) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ทั้งหมด โดยสอดคล้องกับกลุ่ม ปตท. และนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้จีพีเอสซีสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563

GRI 403-2, 403-4
โปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ GPSC Web-accident

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการ “มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์” ที่มุ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย รวมถึงอุบัติการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ การสืบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขอุบัติการณ์นั้นๆ รวมถึงป้องกันการเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการพัฒนาโปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report Program) ซึ่งได้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรมผ่านระบบ Intranet หรับการสื่อสารภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงระบบสื่อสารด้านอุบัติการณ์แบบรวมศูนย์ (Single Point Communication) สามารถบันทึกประมวลและวิเคราะห์เหตุการณ์ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์

GRI 403-5
การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จีพีเอสซีให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและสามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) โดยให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

จีพีเอสซีได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อหลักสูตร ผู้บริหาร พนักงานสายปฏิบัติการ พนักงานสายสนับสนุน ผู้รับเหมา
1.ความปลอดภัยในการทำงานพื้นฐาน
2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร      
3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน    
4.การดับเพลิงขั้นต้น
5.การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
6.หลักสูตรความปลอดภัยเฉพาะทาง
6.1 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
6.2 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
6.3 ความปลอดภัยในการทำงานยกเครื่องย้าย
6.4 ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
   
GRI 403-3, 403-6, 403-7
การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

จีพีเอสซีระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานจะช่วยส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน จีพีเอสซีจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยให้มีการตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการนำผลการตรวจสุขภาพของพนักงานบันทึกในระบบ E-Health Book ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ และข้อมูลนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสุขภาพได้โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนในการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจีพีเอสซีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาวะที่ดี และป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน ดังนี้

  • จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดี เช่น กิจกรรม Fit to work
  • จัดทำจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง
  • ทำกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานบริเวณพื้นที่ของตนเองให้มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดโครงการ “เดิน-วิ่ง วันละนิดพิชิตโรค” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาสนใจในการกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ
  • จัดบรรยายพิเศษให้กับพนักงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) และโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
  • สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน โดยจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมกับอุปกรณ์การกีฬาให้กับพนักงาน พร้อมกับกิจกรรมนัทนาการและชมรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการกู้ชีพและสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ในการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบเหตุพร้อมกับมีการฝึกซ้อมประจำปี และจัดให้มีห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจำตลอดเวลา พร้อมกับยาและเวชภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้พนักงานสามารถรักษาอาการเบื้องต้นได้ทุกพื้นที่ของกลุ่มจีพีเอสซี