วิสัยทัศน์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

พันธกิจ

  • เป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่าง มั่นคง
  • ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
  • แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหาร จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางพลังงาน อัจฉริยะ