วิสัยทัศน์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ด้านนวัตกรรม และความยั่งยืนในระดับสากล
ปณิธาน

ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำลำดับหนึ่งในสามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมากกว่าครึ่งมาจากพลังงานสีเขียว
พันธกิจ

แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะของกลุ่ม ปตท. ที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม