ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
36,203
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.75

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/09/2564 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
33,255
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
91.04
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,199,351,484 42.53
2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 586,071,567 20.78
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 281,972,937 10.00
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 82,231,638 2.92
5. สำนักงานประกันสังคม 56,460,495 2.00
6. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 53,936,756 1.91
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,729,743 0.81
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 12,752,055 0.45
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 10,765,368 0.38
10. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 9,000,000 0.32