ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/02/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
39,921
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.75

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/02/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
37,631
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
86.30
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,332,955,135 47.27
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 281,972,937 10.00
3. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 281,972,937 10.00
4. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 224,431,735 7.96
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,856,414 2.73
6. สำนักงานประกันสังคม 50,677,595 1.80
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,248,743 1.29
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,236,597 0.50
9. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 9,600,000 0.34
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 8,610,800 0.31
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566