ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร

มีหน้าที่เสนอและสื่อสารกลยุทธ์ แผลงานและนโยบายด้านความยั่งยืนให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฎิบัติตาม พร้อมทั้งดูแลและติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ตามแผนงานตลอดจนสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนแก่พนักงานและคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อก้าวเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง