โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
Tung Sukla Sub-district, Sriracha District, Chonburi province ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าศรีราชา
   ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1
   ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Rayong Industrial Land: RIL) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2
   ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3
   ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
ประเทศไทย
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4
   โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี
   โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
    โรงงานผลิตไอน้ำและน้ำโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
ประเทศไทย
โรงงานผลิตไอน้ำและน้ำโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 1
   โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังความร้อน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โครงการระยะที่ 2