นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำ ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และกำหนดพันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรม และความยั่งยืนในระดับสากล

พันธกิจ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไร อย่างมั่นคง
  • ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อการบริหารจัดการ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน
Thailand as Priority

ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแสวงหาโอกาสการเติบโตพร้อมกับการขยายธุรกิจของกลุ่มปตท. ในอนาคต ด้วยการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

Strategic Focus Country

โดยการมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศที่มีโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจเป็นที่น่าสนใจ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมา

New Innovation Technology

ขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นธุรกิจสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจแบบ Distributed Energy Resources (DER)

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะคำนึงผลประกอบการ สภาพคล่อง ฐานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ