การกำกับดูแลกิจการที่ดี

GRI 103-2

แนวทางการจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้:

กลยุทธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการ
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code)
 • การกลั่นกรองและเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ความชำนาญและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของกรรมการบริษัทฯ
 • ระบบการรายงานข้อมูลบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและกรรมการตามระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
GRI 102-19
การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และบริหารความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พร้อมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับต่าง ๆ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ นำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ โดยจากการประเมินร่วมกันของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการพบว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้งหมดจำนวน 8 หลักปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนการดำเนินการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างสมดุล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการ

GRI 102-18, 102-22
องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการแบบ One tier system โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือก ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ อายุ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ รวมทั้งมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 - 2 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

(สามารถรับทราบรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ และสามารถรับทราบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ที่)

GRI 102-24
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติกรรมการ ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านความหลากหลายถูกรวมเข้าไว้โดยเจตนาในกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของคณะกรรมการของเรา ทั้งในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่น ๆ เนื่องจาก GPSC ให้ความสำคัญกับมุมมอง การให้มีส่วนร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถ้วนตามความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ จึงส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

GRI 102-27
การพัฒนากรรมการ

นอกจากการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ มาดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถดังนี้

หลักสูตร สถาบันการอบรม จำนวนกรรมการที่เข้าร่วม
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น16/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should React, Director Refreshment Program (DRP 3/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

(GPSC's Board Skill Matrix, as of December 31, 2021)

Name-Surname Director Pool ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ
Core Skills Specific Skills ประสบการณ์
Policy Development Business Judgment Strategic Planning Finance& Accounting Internal Audit Law Corporate Governance&CSR Risk Management&Internal Control HR & Organization Development  Power Industry Expertise* International Business Innovation Management MANAGEMENT = การบริหารจัดการ (M)
ACADEMIA = ความรู้ความชำนาญ / การฝึกอบรม (A)
CONSULTING = การให้คำปรึกษา (C)
RESEARCH = การค้นคว้าวิจัย (R)
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร / / / / / / / / / / / / / M, A
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ / / / / /   / / / / / /   M, A
3. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ / / / / / /   / / / / / / M, A
4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ   / / /   /   /   / /     M, A
5. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม   /   /   /   / / /       M, A
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร   / / / / / / /   / / / / M, A
7. นายสมชาย มีเสน   / / /       /   / /     M, A
8. นายนพดล ปิ่นสุภา   / / /       / / / /   / M, A
9. นายวุฒิกร สติฐิต   / / / /       / / /     M, A
10. นายอธิคม เติบศิริ / / / / /     / / / / /   M, A
11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต   / / / /       /     /   M, A
12. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง   / / / /     / / /   / / M, A
13. นายลวรณ แสงสนิท   / / / /     / / /       M, A
14. นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์   / / /         /   / / / M, A
15. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ   / / / /       / / / / / M, A
รวม 4 15 14 15 10 5 3 12 12 14 12 9 7  

หมายเหตุ : * ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS) ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวรเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมี (ปริญญาเอก) มากกว่า 30 ปีที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยบทบาทในการเป็นผู้อำนวยการ, ผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สาธารณูปโภค, ไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซปิโตรเคมี, การขนส่ง, การวิจัยศึกษา และสถาบันสังกัดรัฐบาล ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท .จำกัด (มหาชน) จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจและการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอและการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงและยกระดับความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่สำคัญ เช่น โปรแกรมการรับรองผู้อำนวยการโครงการด้านการเงินสำหรับผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ฝ่ายการเงิน โดยได้รับใบรับรองจาก Thailand Energy Academy ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน และอื่นๆ
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณคุรุจิต นาครทรรพได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เป็นกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในภาคพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในตำแหน่งผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการในปีพ.ศ. 2554 จากนั้นได้ย้ายไปกระทรวงพลังงานในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของกรมเชื้อเพลิงแร่ในปีพ.ศ. 2557 และเข้าร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการพลังงานในปีพ.ศ. 2558 ในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงานจาก Thailand Energy Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจาก London Business School และการสัมมนาการฟอกเงิน
3. พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของ GPSC Group ที่ติดตามและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการ GPSC ตามแนวทางปฏิบัติสากลของภาคพลังงานและสาธารณูปโภค นำมุมมองจากการทำงานในกองทัพบกไทยหลายปีมาประยุกต์ใช้ในการเป็นคณะกรรมการ GPSC นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมจำนวนมากรวมถึงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงานจาก Thailand Energy Academy และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์จากโรงเรียนโลจิสติกส์กองทัพไทย
4. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เป็นกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 มีประสบการณ์ในภาครัฐมากกว่า 10 ปี ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านสังคมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและบริหาร เป็นบุคคลสำคัญที่ดูแลและรับรองการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสทางธุรกิจของ GPSC
5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณเสาวนีย์ กมลบุศย์เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2563 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคพลังงานสาธารณูปโภคเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) นอกจากประสบการณ์ในภาคพลังงานแล้วยังมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสื่อสารและการเงินเนื่องที่เคยเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของ Interlink Communication ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 -2560 และรองปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 -2555
6. นายสมชาย มีเสน
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณสมชาย มีเสนเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2563 ได้นำมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่คณะกรรมการเนื่องจากเคยเป็นผู้อำนวยการสปริงนิวส์และเป็นกรรมการผู้จัดการของธนเศรษฐกิจมัลติมีเดีย นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท อควาเรียสเอสเตท จำกัดในปีพ.ศ. 2561 ยังช่วยให้ GPSC Group สามารถนำมากำหนดและดำเนินกลยุทธ์ได้
7. นายวุฒิกร สติฐิต
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณวุฒิ กร สติฐิตเป็นกรรมการ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวุฒิกรมีประสบการณ์มากมายในภาคพลังงานเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายจัดหาและซื้อขายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรองประธานบริหารฝ่ายจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้าร่วม GPSC Group
8. นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) นายอธิคม เติบศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยอาร์มสตรอง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการสรรหาและเสนอค่าตอบแทนของ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมต่อคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมมากมายรวมถึงหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้บริหารจาก Harvard Business School และหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจาก Thailand Energy Academy
9. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ได้รับปริญญาโทสาขาการจัดการทางการเงินจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน) จึงมีการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างต่อคณะกรรมการ
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมเคมีปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮุสตันและวิศวกรรมไฟฟ้าปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแล รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง GPSC เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังนำเสนอมุมมองระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการเนื่องจากเขาเคยเป็นกรรมการบริษัท PTTGC INTERNATIONAL Private Limited อีกทั้งได้รับการฝึกอบรมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภครวมถึงโครงการบริหารความรู้ด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจาก Thailand Energy Academy
11. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณปกรณ์ อาภาพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ GPSC Group ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นำความรู้ด้านสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่คณะกรรมการ GPSC จากตำแหน่งก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเป็นกรรมการบริหารที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาจาก Purdue University, Indiana, USA เป็นบุคคลสำคัญที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง GPSC Group
12. นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณนพดล ปิ่นสุภาเป็นกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมคณะกรรมการ GPSC ในปีพ.ศ. 2564 ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาด้านสาธารณูปโภคพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อคณะกรรมการ GPSC นำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการเงินตั้งแต่การต่อต้านการทุจริตไปจนถึงการจัดการธุรกิจและจากความเป็นผู้นำไปจนถึงความยั่งยืน
13. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2564 เนื่องจากเขามีประสบการณ์ในรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกรมสรรพสามิต (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน) และกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2559 -2561) นำเสนอแตกต่างในคณะกรรมการ GPSC จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายและการวางแผนเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นสหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และได้เข้าร่วมคณะกรรมการ GPSC ในปีพ.ศ. 2564 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเช่นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศักดิ์ชัยสิทธิ จำกัด และ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจใหม่และการปรับให้เป็นดิจิทัลที่บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพหลายโครงการเช่นโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจระหว่าง PTT และ Harvard Business School} โครงการรับรองผู้อำนวยการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทยและอื่นๆ อีกมากมาย
15. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) คุณวรวัฒน์ พิทยศิริเป็นกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์กรสาธารณูปโภคหลายแห่งเช่นบริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์บริษัท ราชบุรีพาวเวอร์และโกลว์กรุ๊ป โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนและชัดเจนให้กับคณะกรรมการเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งประธานที่บริษัท พีทีทีเอ็มซีซีไบโอเคม จำกัด, รองประธานบริหารงานความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรองประธานบริหารงานวางแผนกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งนำประสบการณ์เชิงลึกมากกว่า 20 ปีและข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ในเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณามอบหมายให้ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอก ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประเมินทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ซึ่งกรรมการได้ทำการประเมินครบทั้ง 15 คน พร้อมกันนี้ผู้ประเมินอิสระภายนอกได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลให้ได้ความแม่นยำมากขึ้นและสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คะแนนเฉลี่ย (%) 2564
แบบที่ 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 91.39 %
แบบที่ 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล  
1. ผลการประเมินตนเอง 94.12 %
2. ผลการประเมินไขว้ 94.65 %
แบบที่ 3 : ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.15 %
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 85.83 %
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 97.27 %
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 96.00 %
GRI 102-36

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กรและบุคคล คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 1. ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในระยะสั้นครอบคลุมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:
  • ก. ผลตอบแทนทางการเงิน (เช่น รายได้จากการดำเนินงาน กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) กำไรสุทธิ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อดำเนินงาน (ROIC))
  • ข. ตัวชี้วัดทางการเงินที่สัมพันธ์กันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เช่น ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อดำเนินงาน (ROIC))
  • ค. ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (เช่น มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการธุรกิจภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการเติบโต)
 2. ผลการปฏิบัติงานในการมุ่งสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว และความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำอันจะส่งผลถึงความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

ความสำเร็จของ KPI เหล่านี้สะท้อนถึงผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการที่โปร่งใสและสมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ค่าตอบแทนระยะยาว (เช่น โบนัสตามผลงานระยะยาว ฯลฯ) จะมอบให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารตลอดระยะเวลา 4 ปี

ผลการดำเนินงานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ประจำปี โดยใช้ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) ประสิทธิภาพได้รับการประเมินโดยอิงจาก: การริเริ่มสร้างสรรค์ (70%) ซึ่งสนับสนุน KPI ขององค์กรและการมอบหมายพิเศษและพฤติกรรมหลัก (30%) ซึ่งประเมินตามพฤติกรรมของ ACT SPIRIT

ค่าตอบแทนระยะยาว (ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงราคาหุ้น สัดส่วนหุ้นตามระยะเวลา และผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงสำหรับค่าตอบแทนผันแปร) และบทบัญญัติแห่งการเรียกคืน

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) มีผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงยาวนานที่สุด 1 ปี ในการประเมินค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในขณะที่ระยะเวลาการให้สิทธิสูงสุดคือ 4 ปี บริษัทมีบทบัญญัติแห่งการเรียกคืน กลุ่ม GPSC อ้างถึงบทบัญญัติแห่งการเรียกคืนตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน") และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว และอาจได้รับโทษทางแพ่งและ/หรือโทษทางอาญาตามกฎหมาย

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมความเป็นเจ้าของส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ถือหุ้น บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและได้รับความไว้วางใจในระยะยาวจากนักลงทุนของเรา อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในหรือการทำผิดจรรยาบรรณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ถือโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงสมาชิกระดับบริหาร โปรดดูด้านล่าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ณ ธ.ค., 2564)
Position Multiple of base salary
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0
ผู้บริหาร (เฉลี่ย) 0.28
ปรับปรุง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)