การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

GRI 2-23, 2-24, 3-3

แนวทางการจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้:

กลยุทธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการ
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code)
 • การกลั่นกรองและเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ความชำนาญและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของกรรมการบริษัทฯ
 • ระบบการรายงานข้อมูลบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและกรรมการตามระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
GRI 2-13
การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และบริหารความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พร้อมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับต่าง ๆ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ นำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ โดยจากการประเมินร่วมกันของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการพบว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้งหมดจำนวน 8 หลักปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนการดำเนินการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างสมดุล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการ

GRI 2-9
องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการแบบ One tier system โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือก ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ อายุ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ รวมทั้งมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 - 2 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

(สามารถรับทราบรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ และสามารถรับทราบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ที่)

GRI 2-9, 2-10
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติกรรมการ ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านความหลากหลายถูกรวมเข้าไว้โดยเจตนาในกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของคณะกรรมการของเรา ทั้งในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่น ๆ เนื่องจาก GPSC ให้ความสำคัญกับมุมมอง การให้มีส่วนร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถ้วนตามความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ จึงส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

GRI 2-17
การพัฒนากรรมการ

นอกจากการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ มาดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถดังนี้

หลักสูตร สถาบันการอบรม จำนวนกรรมการที่เข้าร่วม
หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 43/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 44/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP 6/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2
หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP 7/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Outbound Investment (Online) (RFP 8/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 14/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 196/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 45/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 28/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1
ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

(GPSC's Board Skill Matrix, as of December 31, 2022)

ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ
CORE SKILLS SPECIFIC SKILLS ประสบการณ์
NAME-SURNAME DIRECTOR POOL POLICY DEVELOPMENT BUSINESS JUDGMENT STRATEGIC PLANNING FINANCE& ACCOUNTING INTERNAL AUDIT LAW CORPORATE GOVERNANCE & CSR RISK MANAGEMENT&INTERNAL CONTROL HR & ORGANIZATION DEVELOPMENT POWER INDUSTRY EXPERTISE* INTERNATIONAL BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT MANAGEMENT = การบริหารจัดการ (M)
ACADEMIA = ความรู้ความชำนาญ / การฝึกอบรม (A)
CONSULTING = การให้คำปรึกษา (C)
RESEARCH = การค้นคว้าวิจัย (R)
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร / / / / / / / / / / / / / M, A
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ / / / / / > / / / / / / M, A
3. พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ / / / / / / / / / M, A
4. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม / / / / / / M, A
5. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร / / / / / / / M, A
6. นายสมชาย มีเสน / / / / / / M, A
7. นายนพดล ปิ่นสุภา / / / / / / / / / M, A
8. นายวุฒิกร สติฐิต / / / / / / / M, A
9. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง / / / / / / / / / / M, A
10. นายลวรณ แสงสนิท / / / / / / / M, A
11. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ / / / / / / / / / M, A
12. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล / / / / / / / / / / / M, A
13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / / / / / / / / / M, A
รวม 3 13 11 13 10 3 4 11 11 13 9 6 7

หมายเหตุ : * ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS) ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
GRI 2-9, 2-11

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวรเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมี (ปริญญาเอก) มากกว่า 30 ปีที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยบทบาทในการเป็นผู้อำนวยการ, ผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สาธารณูปโภค, ไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซปิโตรเคมี, การขนส่ง, การวิจัยศึกษา และสถาบันสังกัดรัฐบาล ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท .จำกัด (มหาชน) จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจและการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอและการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงและยกระดับความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่สำคัญ เช่น โปรแกรมการรับรองผู้อำนวยการโครงการด้านการเงินสำหรับผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ฝ่ายการเงิน โดยได้รับใบรับรองจาก Thailand Energy Academy ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน และอื่นๆ
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เป็นกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในภาคพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในตำแหน่งผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการในปีพ.ศ. 2554 จากนั้นได้ย้ายไปกระทรวงพลังงานในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของกรมเชื้อเพลิงแร่ในปีพ.ศ. 2557 และเข้าร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการพลังงานในปีพ.ศ. 2558 ในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงานจาก Thailand Energy Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจาก London Business School และการสัมมนาการฟอกเงิน
3. พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็นกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของกลุ่ม GPSC ในปี พ.ศ. 2565 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต และ ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตปัจจุบัน เกษียณอายุราชการตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
4. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เป็นกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 มีประสบการณ์ในภาครัฐมากกว่า 10 ปี ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านสังคมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและบริหาร เป็นบุคคลสำคัญที่ดูแลและรับรองการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสทางธุรกิจของ GPSC
5. คุณเฉลิมพล เพ็ญสูตร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณสมชาย มีเสนเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2563 ได้นำมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่คณะกรรมการเนื่องจากเคยเป็นผู้อำนวยการสปริงนิวส์และเป็นกรรมการผู้จัดการของธนเศรษฐกิจมัลติมีเดีย นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท อควาเรียสเอสเตท จำกัดในปีพ.ศ. 2561 ยังช่วยให้ GPSC Group สามารถนำมากำหนดและดำเนินกลยุทธ์ได้
6. นายสมชาย มีเสน
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณสมชาย มีเสนเป็นกรรมการอิสระและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2563 และสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบของ GPSC Group ในปี พ.ศ. 2565 ได้นำมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่คณะกรรมการเนื่องจากเคยเป็นผู้อำนวยการสปริงนิวส์และเป็นกรรมการผู้จัดการของธนเศรษฐกิจมัลติมีเดีย นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท อควาเรียสเอสเตท จำกัดในปีพ.ศ. 2561 ยังช่วยให้ GPSC Group สามารถนำมากำหนดและดำเนินกลยุทธ์ได้
7. นายวุฒิกร สติฐิต
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณวุฒิ กร สติฐิตเป็นกรรมการ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวุฒิกรมีประสบการณ์มากมายในภาคพลังงานเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายจัดหาและซื้อขายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรองประธานบริหารฝ่ายจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้าร่วม GPSC Group
8. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ เป็นกรรมการ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2565 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีBachelor of Science, Petroleum Engineering และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
9. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล เป็นกรรมการ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2565 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) และระดับปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) คุณคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมเคมีปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮุสตันและวิศวกรรมไฟฟ้าปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแล รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง GPSC เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังนำเสนอมุมมองระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการเนื่องจากเขาเคยเป็นกรรมการบริษัท PTTGC INTERNATIONAL Private Limited อีกทั้งได้รับการฝึกอบรมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภครวมถึงโครงการบริหารความรู้ด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจาก Thailand Energy Academy
11. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณปกรณ์ อาภาพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ GPSC Group ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นำความรู้ด้านสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่คณะกรรมการ GPSC จากตำแหน่งก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเป็นกรรมการบริหารที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาจาก Purdue University, Indiana, USA เป็นบุคคลสำคัญที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง GPSC Group
12. นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณนพดล ปิ่นสุภา เป็นกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมคณะกรรมการ GPSC ในปีพ.ศ. 2564 ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาด้านสาธารณูปโภคพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อคณะกรรมการ GPSC นำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการเงินตั้งแต่การต่อต้านการทุจริตไปจนถึงการจัดการธุรกิจและจากความเป็นผู้นำไปจนถึงความยั่งยืน
13. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) คุณลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ของ GPSC Group ในปีพ.ศ. 2564 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร และเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกรมสรรพสามิต (พ.ศ. 2563 -พ.ค.2565) และกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2559 -2561) นำเสนอแตกต่างในคณะกรรมการ GPSC จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายและการวางแผนเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นสหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) คุณวรวัฒน์ พิทยศิริเป็นกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GPSC Group ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์กรสาธารณูปโภคหลายแห่งเช่นบริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์บริษัท ราชบุรีพาวเวอร์และโกลว์กรุ๊ป โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนและชัดเจนให้กับคณะกรรมการเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งประธานที่บริษัท พีทีทีเอ็มซีซีไบโอเคม จำกัด, รองประธานบริหารงานความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรองประธานบริหารงานวางแผนกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งนำประสบการณ์เชิงลึกมากกว่า 20 ปีและข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ในเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
GRI 2-18

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประเมินทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คะแนนเฉลี่ย (%) 2565
แบบที่ 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 95.41 %
แบบที่ 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล  
1. ผลการประเมินตนเอง 96.26 %
2. ผลการประเมินไขว้ 97.35 %
แบบที่ 3 : ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 96.67 %
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 96.11 %
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 98.70 %
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 97.08 %
GRI 2-19, 2-20

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กรและบุคคล คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 1. ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในระยะสั้นครอบคลุมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:
  • ก. ผลตอบแทนทางการเงิน (เช่น รายได้จากการดำเนินงาน กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) กำไรสุทธิ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อดำเนินงาน (ROIC))
  • ข. ตัวชี้วัดทางการเงินที่สัมพันธ์กันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เช่น ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อดำเนินงาน (ROIC))
  • ค. ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (เช่น มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการธุรกิจภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการเติบโต)
 2. ผลการปฏิบัติงานในการมุ่งสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว และความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำอันจะส่งผลถึงความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

ความสำเร็จของ KPI เหล่านี้สะท้อนถึงผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการที่โปร่งใสและสมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ค่าตอบแทนระยะยาว (เช่น โบนัสตามผลงานระยะยาว ฯลฯ) จะมอบให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารตลอดระยะเวลา 4 ปี

ผลการดำเนินงานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ประจำปี โดยใช้ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) ประสิทธิภาพได้รับการประเมินโดยอิงจาก: การริเริ่มสร้างสรรค์ (70%) ซึ่งสนับสนุน KPI ขององค์กรและการมอบหมายพิเศษและพฤติกรรมหลัก (30%) ซึ่งประเมินตามพฤติกรรมของ ACT SPIRIT

GRI 2-19

ค่าตอบแทนระยะยาว (ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงราคาหุ้น สัดส่วนหุ้นตามระยะเวลา และผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงสำหรับค่าตอบแทนผันแปร) และบทบัญญัติแห่งการเรียกคืน

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) มีผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงยาวนานที่สุด 1 ปี ในการประเมินค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในขณะที่ระยะเวลาการให้สิทธิสูงสุดคือ 4 ปี บริษัทมีบทบัญญัติแห่งการเรียกคืน กลุ่ม GPSC อ้างถึงบทบัญญัติแห่งการเรียกคืนตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน") และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว และอาจได้รับโทษทางแพ่งและ/หรือโทษทางอาญาตามกฎหมาย

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมความเป็นเจ้าของส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ถือหุ้น บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและได้รับความไว้วางใจในระยะยาวจากนักลงทุนของเรา อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในหรือการทำผิดจรรยาบรรณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ถือโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงสมาชิกระดับบริหาร โปรดดูด้านล่าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ณ ธ.ค. 2565)
POSITION MULTIPLE OF BASE SALARY
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0
ผู้บริหาร (เฉลี่ย) 0.25
ปรับปรุง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)