นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ

นางรสยา เธียรวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

นางศรีประภา สำรวจรวมผล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์

นายสมรชัย คุณรักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

นายอาเรียน แวน เดน บรูค

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์ความเป็นเลิศปฏิบัติการ

นางสาวอรรถยา สุโขธนัง

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสตรวจสอบภายในองค์กร

นางสาวดุจดาว สุขสำราญ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักกฎหมายองค์กร

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ

นางสาวพัลลภา อชานนท์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

นางปริญดา มาอิ่มใจ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร