นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางรสยา เธียรวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

นางศรีประภา สำรวจรวมผล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์และจัดซื้อ

นายอาเดรียนุส โยเซฟุส แวน เดน บรูค

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า

นายสุทธิ เชื้อสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฎิบัติการ

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ

นางสาวอรรถยา สุโขธนัง

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสตรวจสอบภายในองค์กร

นางสาวดุจดาว สุขสำราญ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักกฎหมายองค์กร

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ

นายนรณัฏฐ์ สิมารัตน์

รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร

นางปริญดา มาอิ่มใจ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร