) คณะผู้บริหาร : นางปริญดา มาอิ่มใจ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 เมษายน 2564

อายุ : 47 ปี

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมอื่นๆ
  • หลักสูตร Leadership Development Program 1 (LDP 1)
  • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • ไม่มี
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงาน
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารศักยภาพองค์กร, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มธุรกิจ, ปตท.
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล, ปตท.
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 ผู้จัดการฝ่าย Strategy and Enterprise Services, บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
ส.ค. 2557 - ก.ย. 2559 หัวหน้าทีม ฝ่ายพัฒนาองค์กร, ปตท.
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  • 12,819 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  • ไม่มี