เอกสาร ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment)
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
7. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
8. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน