กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
GRI 103-2

แนวทางการจัดการด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมีดังนี้:

กลยุทธ์
 • นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance Manual and Code of Conduct)
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
 • นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Policy & Charter)
 • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy)
 • นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
กระบวนการ
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
 • แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ – ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่น
 • แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจำไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี
 • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีการจัดทำรายงานครั้งแรก (เข้าทำงาน/รับตำแหน่งครั้งแรก) / รายงานประจำปี / รายงานตามเหตุการณ์ (ถ้ามี)
 • การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ
การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
 • การจัดเก็บและรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
 • การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
 • การจัดเก็บบันทึกรายการของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ – ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 • การจัดเก็บและรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเป็นส่วนงานที่อยู่ภายใต้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร ตามระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร : ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีหน้าที่รวบรวมและติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ จีพีเอสซี โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและสอดคล้องของกฎหมาย เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบพบความไม่สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะรายงานผลการสอบทานให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง และเสนอผลการแก้ไขให้ผู้บริหารรับทราบ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับบุคลากรทุกคน หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามและเกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ GPSC ตัวอย่างเช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ปัจจุบันหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีเครื่องมือในการสอบทานความสอดคล้องของกฎหมาย หรือ Compliance Monitoring System (CMS) โดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะขึ้นทะเบียนเข้าระบบ CMS ประกอบด้วยรายละเอียดหรือกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายฉบับนั้น ๆ กำหนด โดยสอบทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ CMS ว่าได้มีการดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในปี 2564 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีการพัฒนา Application เพื่อรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีการบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 Application "One Trust" เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้การดำเนินงานสอดประสานกันกับนโยบายจีพีเอสซีPrivacy Policy และแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Management)

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรยังได้จัดให้มีการสื่อความการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่พนักงานผ่านทาง E-learning ด้วย

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC (Corporate Governance &Code of Conduct)

บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของจีพีเอสซี (Corporate Governance Manual and Code of Conduct) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร คือ Integrity โดยส่งเสริมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของจีพีเอสซี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานทุกครั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกระบุอยู่ในหลักจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย "Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)" นับตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption Policy) และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy เพื่อกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ และ GLOW ได้จัดทำแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งผ่านการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯได้ผ่านการรับรองและได้รับใบประกาศนียบัตรจาก CAC ในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทางส่วนของ GLOW ได้ผ่านการรับรองจาก CAC ในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรยังได้จัดให้มีการอบรมเรื่องดังกล่าวแก่พนักงาน ในรูปแบบ E-learning

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

GRI 102-17

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้ออกนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) พร้อมประกาศกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกลไกในการติดตามและตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงให้คุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความสุจริต (https://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing-measures)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านเกณฑ์และรับลงทะเบียนจำนวน2 เรื่อง และเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว โดยผลการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนทั้ง 2 เรื่อง ไม่พบว่าเป็นประเด็นการทุจริตแต่อย่างใด นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรยังได้จัดให้มีการอบรมเรื่องดังกล่าวแก่พนักงาน ในรูปแบบ E-learning

การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ ตระหนักเข้าใจในหลักการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2564 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านช่องทางสื่อสารภายในบริษัทแก่บุคลากรของบริษัทในหัวข้อต่างๆดังนี้

 1. เรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
 2. เรื่องการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 3. เรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
 4. เรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรยังได้จัดให้มีการอบรมเรื่องดังกล่าวแก่พนักงาน ในรูปแบบ E-learning

กิจกรรม "KM Day 2021" เพื่อสื่อสารความรู้และความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม PTT Group CG Day 2021 ภายใต้แนวคิด "The Power of Business Integrity" กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรโดยยึดหลัก CG รวมถึงได้รับนโยบายมาจากคณะกรรมการ/ผู้บริหารของแต่ละบริษัท ที่มุ่งเน้นให้ CG เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นสิ่งที่ผสมผสานอยู่ในทุก ๆ กระบวนการทำงานในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

การถ่ายทอดความรู้การจัดการด้านกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การต่อต้านคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2564 (GPSC Group Supplier Day 2021) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)