แชร์ตำแหน่งงานว่าง:

9 ผลลัพธ์

พนักงานการเงินอาวุโส / Senior Financial Officer (Internal Investment Banking)

ก.ย. 05, 2565

กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance/Banking /Accounting/Economic/Engineering or related fields
 • At least 5 years of experiences as Investment banker (IB), Corporate finance role, M&A Investment or Financial Analyst
 • Financial Model Background is preferable
 • Knowledge in corporate finance, project finance and debt capital market is preferable
 • Be able to manage all tasks on time and high commitment
 • Good command of English and computer skills (MS Office, ERP)
 • Advanced analytical skills, interpersonal skills, initiative thinking and problem solving

ความรับผิดชอบ:

 • Participate in and manage all stages of financial due diligence for Merger and Acquisition opportunities
 • Be the part of the team to conduct and/or verify the feasibility study of new investment opportunities
 • Develop complex and integrated financial models for investment evaluation
 • To evaluate the bankable characteristic of the project and execute the preliminary sounding with related parties to obtain the financing assumption for the project valuation
 • By coordinate with related department, to manage the financial risks consequently arise from new investments
 • To support and provide the necessary input to the business development team for the Company’s internal approval process
 • To coordinate with other F&A function to ensure the smooth transition to project execution phase.
 • To analyze financial environment of the Company’s focus countries
 • Minimum 700 TOEIC score is required

สถานที่: Bangkok Head Office

คุณสมบัติ:

Main Purpose :

To provide the required support on document-related activities within the commercial department including preparing, copying, delivering, and archiving documents. Coordination with internal and external organizations to build and maintain good relationships with partners, customers, and internal departments for maximum customer satisfaction. Assist customer relations team to prepare information in sales database.

Main Responsibilities :

 • Collect, verify, and prepare supporting information for billing documents, such as a customer product consumption sheet that has been signed by the customer representative, quantitative data, gas, and other raw material prices. for each accounting period.
 • Prepare and deliver billing documents and all sales documentation to customers as well as submit a copy to the relevant agencies according to the procedures (Quality Procedure) such that the customers are timely and correctly charged according to the terms of the contract.
 • Assist in preparation of the ERC report, and monthly and yearly factory operation data report to fulfill the requirement of the Energy Industry Actwhich requires the Energy Regulatory Licensee to report the information monthly.
 • Create and update the customer database. to facilitate communication with customers.
 • Assist in preparation of press releases of activities within the Department to publicize to the outsiders.
 • Delivering the information to the production team such that the production distribution is according to customer orders.
 • Prepare and collect a record of the resolution and follow-up in response to the customer complaints.
 • Comply strictly with the company’s rules, orders, policies, manuals, and operating procedures. work methods and practices or standards on Environment, safety, occupational health.
 • Perform other tasks as assigned.

Qualification :

 • 2-5 years of working experience in related field.
 • Experience in Industrial Customer Relations and Management function including coordinating with customers and other stakeholders to achieve project timeline and utility supply schedule.
 • Working in Energy business would be advantageous.
 • Skills SAP prior experience would be advantageous.
 • Microsoft Office especially Excel and PowerPoint Strong interpersonal, financial, and organizational skills.
 • Able to work in a multicultural environment and multidisciplinary team. Pragmatic and flexible.
 • Numerical skills, Reporting skills, English Proficiency, Effective Communication.
 • Customer Focus, Resulted Oriented.

Location: Rayong / SPP2/3

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities:

คุมงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบเครื่องกลของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึง มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 • ควบคุม ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด

Qualification:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบำรุงรักษาระบบเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุสาหกรรมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC Score 550
 • สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Specific Skills:

 • มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Gas Turbine, HRSG, Generator, I&C etc.)
 • มีความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (ex. RCM, RBI, SIL etc.)
 • มีความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ มาตรฐานด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ (Code and Standard ex. ASME, IEEE etc.)
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง (ex. Any Maintenance Contract etc.)

Location: Chonburi Sub-Location Sriracha

คุณสมบัติ:

คุณสมบัติ (Main Responsibilities):

 • ควบคุม ประสานงานและดูแลการจัดทำกลยุทธ์และนโยบายด้านการเงิน,การวางแผนทางการเงิน และการวิจัยทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการในด้านการจัดทำและการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • วางแผน ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับสายงานการเงินและบัญชี
 • จัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายด้านการเงินและคำสั่งทางการเงินให้กับบริษัท และบริษัทในเครือ โดยวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่ดี
 • ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านการเงิน และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน ของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • วางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการเจรจา การสื่อความ และการประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
 • ติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ นำเสนอผู้บริหาร
 • ติดตามภาวะตลาด และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการเงิน ผ่านบทวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับบริษัทแม่ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามนโยบายการเงินและสนับสนุนการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่ม ปตท.

การศึกษา (Formal Education):

ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ (Work Experience):

ด้านการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ 5-10 ปี

ความรู้ ทักษะ (Specific Skills):

 • ความรู้นโยบายการเงิน/การบัญชี / ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
 • ความรู้ด้านงบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินและการประมาณการณ์ทางการเงิน
 • ความรู้ด้านการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ

Location: Bangkok Head Office

คุณสมบัติ:

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Principal Accountabilities)

 • วางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้งดูแลบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้งาน 
 • ติดตามตรวจสอบพัสดุเสื่อมสภาพและบริหารการจำหน่ายเศษซาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • ดูแลตรวจสอบและบริหารพื้นที่การจัดเก็บพัสดุสำรองคลัง เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 • วางแผนงาน บริหารจัดการและกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหน่วยงานคลังพัสดุ รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารจัดการและวางแผนกำลังพลสำหรับกรณีฉุกเฉิน ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงและรักษา
 • บริหารจัดการระบบการตรวจรับพัสดุและ งานบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการและวางแผนการจ่ายพัสดุให้หน่วยงานซ่อมบำรุง(Routine and  Outage) การตัดจ่ายพัสดุจากระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการรับคืนสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้งาน(Return) หรือ โอนย้ายพัสดุที่เหลือใช้งานจากการซื้อตรง(Transfer) จากผู้ใช้งาน เข้ามาจัดเก็บในคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการเรื่องการซื้อขายพัสดุภายในกลุ่มบริษัท(Intercompany PO and SO) และ ภายนอกกลุ่มบริษัท
 • บริหารจัดการบัญชีพัสดุรายการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลพัสดุ และการยกเลิกการใช้งาน ให้ถูกต้องเสมอ 
 • จัดให้มีการตรวจนับพัสดุตามรอบ (Cycle Stock Count) และการตรวจนับประจำปี (Physical Stock Count) ร่วมกับหน่วยงานบัญชี

การศึกษา (Formal Education) 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประสบการณ์ (Work Experience):  

การบริหารจัดการงานคลังพัสดุอย่างน้อย 5 ปี 

Location : Rayong

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities :

 • Plan, supervise and determine the electricity production process guidelines in accordance with the power purchase agreement (PPA), as well as monitor and summarize the performance of the relevant authorities and supervise the operation in accordance with the law. Regulations and regulations of government agencies and control over occupational health and environmental safety and safety
 • Plan and supervise the operation in accordance with the specified plan and submit the report to EGAT.
 • Supervise, supervise and solve problems in the power generation unit to be able to deliver electricity continuously and efficiently in accordance with the production plan.
 • Prepare tools, equipment, and raw materials such as N2, CO2, H2 for adequate use in the production process.
 • Prepare production plan budgets as well as control costs and reduce production losses in order to meet production plans and be productive in production costs.
 • Make a summary of the daily flow report (Day Shift and Night Shift) to the relevant authorities.
 • Submit reports to government agencies such as power plant fund submissions, TSA 1 report, Department of Energy Business (RONG 4) to comply with the law.
 • Correct 1st Invoice Billing and submit commercial and supply chain sections to make billing matters with EGAT.
 • Supervise the operation in accordance with the Electrical Trading Agreement (PPA) and coordinate with the National Control Center (NCC) and other EGAT agencies to ensure the operation of the operation.

Qualification :

 • Diploma of Chemistry, Electrical, Mechanic, Electronics, Mechanical, Industrial, Measuring Instruments or related fields
 • 15 years experience in power plant

Specific Skills :

 • Knowledge of power plant production process
 • Electrical Contract (PPA)
 • Knowledge of production planning
 • Knowledge of raw materials in the production process Calculating Production Costs
 • Skills in preparing daily operating reports and reports related to government agencies

Competency :

 • Problem Solving
 • Trouble Shooting
 • Decision Making
 • Communication
 • Coaching

  Location : Chonburi Sub-Location Plant SRC

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities :

 • The position is responsible for the analysis of power plant water and steam chemistry process, quality control of the process, activities in the power plant and, utilities generating facility and industrial customer’s distribution network. The position to understand power plant processes that relate to chemistry and water technology supports the implementation of all chemistry management programs and strategies. To hand on the quality control by laboratory analysis tools to provide the report to Chemical Expert Manager for quality of each operations step start from Raw material, CF and DM water production plants, Boiler Water cycle, Steam cycle, Condensate cycle, products sell to Industrial customer.
 • The incumbent will undertake analysis, manage resources, and diagnose chemistry related issues, during normal and upset condition. To maintain the laboratory process and accuracy of equipment. To confirm quality of condensate water that returned from Industrial customers to provide analysis data to supports customer billing while working to integrate existing and new policies and processes and provide hands on support across a wide range of water, and solid fuel treatment sampling, testing, dosing, and control including close support and understanding of the plants operational characteristics. Complete other jobs as assigned by management.

Qualification :

 • Bachelor of Sciences in Chemistry or related field

Specific Skills :

 • Chemistry Laboratory testing (Water Analysis)
 • Chemistry, Chemistry control-related, and quality control
 • Chemistry related methods.
 • Water Treatment and Water & Steam Cycle process control and Troubleshooting.
 • Able to use MS office programs such as Excel, Word, and PowerPoint.

Competency :

 • Time management
 • Teamwork
 • Communication
 • Problem-solving

  Location : Rayong Sub-Location  SPP2&3

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities :

Monitor and control the operation and quality of the product to meet the standards specified by the Company or the law in order to deliver the product through the system. Automatic and semi-automatic control in the control room is continuous, stable, efficient and safe, and complies with laws, requirements for quality, occupational health, safety and environment, as well as standards set by the Company.

 • Check Continuously control and work and solve problems in production units and delivery systems through DCS and stabilize performance in accordance with production plans and product requirements.
 • Check Control and execute system breakdowns In production units and delivery systems through DCS to facilitate and ensure the safety of equipment and related parties.
 • Coordinate with raw material deliverers and product deliverers, as well as stakeholders, in accordance with the operating plan in both normal and emergency conditions, so that production and delivery of products are continuous, safe, analyzed and decided to solve operating problems to prevent incidents & accidents.
 • Perform the correct operation and delivery of operations to ensure continuous, secure production processes, as well as record operational information for monitoring and delivering operations between workers.
 • Control costs and reduce production losses in order to comply with production plan and be cost effective.
 • Perform inspection tasks Control the quality of products and production processes to meet the requirements of the product and operating window delivered to customers, as well as continuously improve operations.
 • Control to monitor Machinery/ equipment, preliminary maintenance and coordination of repair notices to ensure that the machine/ equipment operates continuously and stably, safely.
 • Check and save Raw material and product quantities for accuracy To buy-sell in accordance with standard requirements or product squatter requirements.
 • Control the compliance with the quality management system so that the product is efficient and does not affect the environment.
 • Respond to primary emergencies and in accordance with the orders under safety for life and property.

Qualification :

 • Diploma of Chemistry, Electrical, Mechanic, Electronics, Mechanical, Industrial, Measuring Instruments or related fields
 • 1-3 years experience in power plant

Specific Skills :

 • Knowledge of operating machinery/equipment according to the manufacturer's manual or operating regulations
 • Knowledge, understanding of the production process and scope of operation (Operating Window) in responsible production processes
 • Risk assessment skills To do responsible work.

Competency :

 • Able to evaluate and solve specific problems very well (Problem Analysis)
 • Teamwork
 • Thorough resolution
 • Continuous learning opportunities
 • Coordination of both internal and external agencies It is able to communicate and understand other people well (Coordination & Communication)
 • Able to manage assigned tasks perfectly and achieve excellent work success (Managing Work)

 

  Location : Chonburi Sub-Location Plant SRC

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities :

To properly purchase/procurement/supply goods and services except raw materials from abroad to the agencies as requested, in time, and supervise the supply staff under the relevant regulations, requirements and laws, and ensure that the subordinates perform correctly in accordance with the duties assigned to them.

 1. Prepare a report to monitor subordinates. Solve basic problems and report to supervisors in a timely manner.
 2. Check the specifications The sourcing model is in accordance with the regulations. Terms and conditions including checking relevant documents before sourcing-
 3. Analysis Provide price comparison data and conditions of manufacturers/sellers for negotiation information and to meet the needs of goods or services. To prepare contracts to be standardized, accurate and in accordance with the specified period of time.
 4. To provide parcels and services, as well as to oversee imports in accordance with the commercial conditions agreed to the GPSC group of agencies and projects in accordance with GPSC regulations and efficiently. Under a specified period of time and supported or approved budgets.
 5. As a center for receiving coordination Monitor status and resolve sourcing issues from foreign traders and agencies.
 6. Compile a summary of the agency's procurement results for analysis. Plan to continuously improve procurement work information in SAP system.
 7. Check documents, requests to submit to customs agencies, as well as other government agencies for import, export or contact for import permits.
 8. Check the tax tariffs as well as the process of importing, exporting and using benefits in accordance with customs laws and government regulations that import or export such goods.
 9. Representing the Company To receive the inspection after the discharge, coordinate with the authorities from the Customs Department. Explain the questions.
 10. Prepare monthly procurement and management reports to present to supervisors.
 11. Prepare data and analyze, provide feedback for development. Tools/Systems/Procurement/Procurement/Procurement Processes to improve procurement/procurement/procurement work to be effective.
 12. Prepare to check foreign procurement/procurement/procurement information and import data exported in the information system for accurate and up-to-date procurement.
 13. To coordinate with PTT and its group companies in establishing procurement policies, including projects to improve procurement processes and refer to guidelines to provide consistent and effective approaches to procurement operations.
 14. Coordinate with partners to receive the goods correctly and in time for the scheduled delivery.
 15. Provide advice to the supply staff and contract staff as assigned to comply with the regulations.
 16. Become a procurement committee member /supply secretary by participating in determining the procurement process in order to comply with the company's regulations/parcel requirements.
 17. Others as assigned

Qualification :

 • Bachelor's degree or higher in business administration, engineering or related field.
 • Purchasing/procurement/procurement for at least 5 years

Specific Skills :

 • Comparable SAP/Maximo/Crosswin/ERP programming skills
 • Good Microsoft office programming skills
 • Contracting skills
 • Knowledge of the procurement process
 • Understandable English
 • International trade term (Incoterm, LC, Payment method)

Competency :

 • Leadership
 • Honest, transparent, ready to check Explain it.
 • Negotiation skills
 • Discreet resolution
 • Go into details on the work to be sourced.
 • Analytical thinking
 • Being mindful of service and able to work under pressure

Location :

Rayong Sub-Location SPP2&3