แชร์ตำแหน่งงานว่าง:

9 ผลลัพธ์

พนักงานคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE Officer)

พ.ค. 26, 2566

ระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วางแผน ประสานงาน ควบคุม ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำรวจ/ค้นหาและประเมินความเสี่ยง/อันตรายในทุกกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง/มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้รับเหมา บุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ควบคุมการดำเนินการตามแผนฯ ติดตามผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด ตลอดจนเอกสารสนับสนุน ให้ดำเนินการตาม Process Safety Management และด้านความปลอดภัย รวมทั้งวางแผนและการฝึกอบรม การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประกาศกระทรวงแรงงานและ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนอพยพของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกบริษัทฯในการวางแผนการฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัตการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำรวจและจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้แหมาะสมต่ออันตรายที่อาจเกิด และควบคุม/กำกับ ดูแลให้มีการใช้งานอยู่เสมอ
 • จัดทำสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อทำการประเมินหรือวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยหรือแนวโน้มการเกิดอันตรายและแสดงผลให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • ประสานงาน และดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบริษัทฯ และควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานและติดตามให้มีการรายงาน การสอบสวน และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติการณ์ พร้อมทั้งร่วมกำหนดวิธีการแนวทางการป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • จัดกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการป้องกัน การควบคุม/การระงับเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • จัดเตรียม-พัฒนาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนอพยพของบริษัทฯให้สอดคล้องกับแผนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม แผนของจังหวัดฯ และแผนของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกบริษัทฯในการซ้อมแผนฯ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานการตรวจสอบ/ทดสอบ การซ่อมบำรุงระบบ-อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน  ระเบียบปฏิบัติของทางราชการและของบริษัทฯ
 • จัดเตรียม-พัฒนาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายและแผนฉุกเฉินที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานและติดตามให้มีการรายงาน การสอบสวน และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติการณ์ พร้อมทั้งร่วมกำหนดวิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • ประสานงาน และจัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และการดำเนินการให้มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมา รวมทั้งนำผลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์หาแนวโน้มการเกิดโรคและการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และการเฝ้าระวัง
 • ค้นหา สอบสวน และวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือโรคเนื่องจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • จัดทำสถิติด้านอาชีวอนามัย และสภาพการทำงาน เพื่อทำการประเมินหรือวิเคราะห์ระดับอันตรายหรือแนวโน้มการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและแสดงผลต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • ดำเนินการ ประสานงานการตรวจติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • สนับสนุน ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001OHSAS/ มอก. 18001 และ/หรือระบบมาตรฐานที่บริษัทฯนำมาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป)        
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคุณภาพ และ/หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 2-3 ปี
 • มีความรู้ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของราชการ ผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Providing all relevant technical assistance to the Business Development for all relevant technologies.
 • Providing technical support with regards to all technical aspects and documentation of the contractual negotiations, project agreements or related contracts/services (including but not limited to EPC, PPA, O&M electricity connection agreement, grid study, soil investigation, rights of way, technical support for permitting, etc.).
 •  Manage Technical Consultant/Advisor, hiring by Project Owner to obtain the information as required purpose.
 • Prepare accurate technical inputs to financial models for the Commercial team to be competitive to energy projects.
 • Market benchmarking and networking among project stakeholders in renewable energy space, including suppliers, consultants, contractors and utility peers.
 • Follow the new disruptive technologies, which is changing very rapidly, to stay up to date with latest prices and technologies.
 • Knowledge of thermal plant technologies is a bonus.
 • Complete other jobs as assigned by management.

Main Purpose:

 • Technology Assessment of each Business Development Project to be the information and criteria for investment consideration. And including other technical information for project development by internal staff or managing of Technical Consultant to obtain the technical information as required purpose.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s or master’s degree in engineering, preferably Electrical, Mechanical or Process/Chemical Engineering.
 • At least 7 years working experience in Energy business.
 • Experience in solar, wind, and other power technologies
 • Background in feasibility studies and due diligence studies
 • Technical and risk awareness
 • Self-motivation for new technology study and applicable for Energy Business
 • Strong interpersonal, communication, negotiation, and presentation skills, Analytical Thinking, Effective Communication and Negotiation
 • Coordination/collaboration from internal and external
 • Proficiency in English and Microsoft Office
 • Good English Communication Skill, TOEIC not less than 700

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Preparing and managing general ledger entries.
 • Reconciling financial statements.
 • Filing income tax returns.
 • Recording monthly and annual processes.
 • Posting journal entries in the accounting system.
 • Preparing balance sheet and profit and loss statement.
 • Collaborating with various departments such as Sales, Legal and other departments.
 • Reporting any fluctuations and variances.
 • Assisting the team with accounting issues and queries.
 • Working in compliance with government regulations.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree in accounting
 • More than 3 years of experience working as a GL Accountant, or a similar role in the accounting department.
 • Strong knowledge of financial bookkeeping procedures, accounting and taxation
 • Can work in pressure environment.
 • Fairly command in English, TOEIC score not less than 600

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Main Purpose:

Coordinate and support business development in Thailand including conventional and renewable power development for commercial and industrial sectors, energy platform and solution in industrial estates as well as other related business that align with short to long-term strategy of GPSC.

 • Support team of greenfield and brownfield projects development for merger and acquisition, joint partnering, and divestments activities which align with business direction in Thailand.
 • Support for new business models and opportunities along the power business value chain to create new area of opportunities for sustainable expansion in Thailand.
 • Develop network, working, liaising and communicating with government institutions and other stakeholders on regulation requirements for socio-economic, environmental, land acquisition, technical and other aspects necessary to facilitate project development. 
 • Support all relevant and critical elements of projects under responsibility, including but not limited to analyze and select the best technical configurations, partners, contractors, that suitable for company’s strategies and customers’ needs.
 • Identify key risk factors and propose mitigation plan of each project under responsibility from business development perspective and report to risk assessment meeting.
 • Prepare all required project documents in compliance with applicable internal/external processes and regulations.
 • Analyze financial projection, prepare, and monitor projects’ budgets, expenses as well as provide information to accommodate progress reports which may require.
 • Support for feasibility study until COD to ensure the smooth development of the project within approved budget in timely manner.
 • Complete other jobs as assigned by management.

คุณสมบัติ:

 • Master’s degree in related field i.e. engineering (preferably Electrical, Mechanical or Process Engineering), MBA, or other related fields.
 • Experience in business transactions and project development of renewable energy and large-scale power projects
 • Experience with technical, financial, economic, and legal aspects of business transactions
 • Managerial role in energy business is a plus
 • Background in feasibility study and due diligence process
 • Strong interpersonal, communication, negotiation, and presentation skills
 • Proficiency in Microsoft Office
 • Good English with at least TOEIC scored 700

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลงานด้านตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เพื่อให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย 
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา  รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จะได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา  เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยว เพื่อ ให้มั่นใจได้ว่า อะไหล่สำรองคลัง มีที่เพียงพอ และพร้อมต่อการบำรุงรักษาอยู่เสมอ 
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำวันและ Highlight งานประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
 • ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  เพื่อ ให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด 
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท GPSC 
 • มีความเป็น Ownership ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่รับผิดชอบ 
 • มีการศึกษาและพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Specific Skills:

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของบริษัท 
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Gas Turbine, HRSG, Generator, Transformer, HV Switchgear, MV Switchgear, LV Switchgear, MV Motor, LV Motor, DC charger, inverter etc.) 
 • ความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (ex. RCM, RBI, SIL etc.) 
 • ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ มาตรฐานด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ (Code and Standard ex. ASME, IEEE etc.) 
 • ความรู้ด้านกฎหมาย การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ความรู้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
 • ความรู้เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง (ex. Any Maintenance Contract etc.) 
 • ความชำนาญในการบริหารจัดการวิธีการซ่อมได้ตามเวลาที่กำหนด 
 • ความชำนาญในการวางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบไฟฟ้า 
 • ความชำนาญในการตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ระบบไฟฟ้า
 •   ความชำนาญในการควบคุมการใช้อะไหล่ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ในการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุสาหกรรม ที่คล้ายคลึง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี  

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Identify and approach potential customers, market and sell GPSC’s rooftop solar offering to prospective customers, ensure a regular and pro-active follow-up with prospective customers
 • Liaise and coordinate with the other members of the Rooftop Solar team and related functions from sales to after sales services such as finance, project construction, legal and insurance, permit, and O&M.
 • Prepare commercial and technical inputs for Finance team to run financial model.
 • Develop proposal and quotation for customers
 • Work with legal team to review PPAs, review all other associated documents and complete sales contract
 • Co-ordinate with Permit team to ensure for permit applications
 • Co-ordinate with Legal and Insurance team to obtain insurance
 • Work with project construction until project achieve COD for Rooftop Solar
 • Coordinate with O&M ensuring regular maintenance for customer

Main Purpose:

Manage the Solar and Renewable activities related to Industrial Customers of GPSC’s Group.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or master ‘s degree in Electrical, Mechanical, Chemical, C&I or Industrial Engineering. MBA would be advantage
 • At least 7 years’ experience in solar sales and contract.
 • Experience in Rooftop Solar sales is preferable.
 • Strong interpersonal, commercial, and organizational skills
 • Strong communication skills both Thai and English to deal with various departments in supporting solar project.
 • Proficiency in English and Microsoft Office, TOEIC Score not less than 600
 • Knowledge and skill of Financial Model
 • Knowledge and skill of proposal and sales contract writing
 • Possess the skills of Negotiation, presentation, Problem Solving, Decision Making, Analytical Thinking

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ศึกษา ติดตาม และรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ เพื่อกาหนด/ทบทวน นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และรายงานผลต่อผู้บริหาร
 • ดำเนินงาน ศึกษา จัดทำ ดูแล พัฒนาระบบ และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เช่น S&P Global (DJSI: Dow Jones Sustainability Indices), SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นต้น เพื่อให้ GPSC ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากองค์กรสากลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทียบเคียงองค์กรชั้นนำระดับสากล
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน จัดทาแบบประเมินตามเกณฑ์ความยั่งยืน การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. รวมถึงกรอบและกระบวนการระดับสากล พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในระดับต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของ GPSC มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประสานงาน สื่อสาร ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของ GPSC ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณการดำเนินงานหน่วยงาน
 • ดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและจัดเตรียมบัญชีก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ คาดการณ์เทียบกับเป้าหมาย เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน การกำจัดของเสียภายในองค์กรและการขยายผลไปนอกองค์กร เป็นต้น ตลอดจนจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

Main Purpose:

ดำเนินงาน ประสานงาน ด้านแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน และเครื่องมือ และส่งเสริมไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ GPSC และกลุ่ม GPSC ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดการความยั่งยืน, วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน, วิศวกรรมอุตสาหการ, นโยบายสาธารณะ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, บริหารธุรกิจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 3 ปีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยมีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรืองานด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับแนวทาง กรอบ / เครื่องมือด้านความยั่งยืนสาหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เช่น GRI (Global Reporting Initiative), DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) และ Carbon Disclosure Project (CDP), SET Sustainability
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีทั้งการพูดและการเขียน (คะแนน TOEIC 600 หรือมากกว่า)
 • สามารถในการใช้โปรแกรม MS office
 • มีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วางแผน การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขปรับปรุง (Preventive and Corrective Maintenance Plan) อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ แผนการผลิต และแผนงานต่างๆของบริษัทลูกค้า รวมถึง แผนการหยุดซ่อมบำรุงของบริษัทลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (Optimization)
 • ติดตาม และตรวจสอบ การบำรุงรักษา อุปกรณ์ (Preventive Maintenance and Corrective Maintenance)
 • ตรวจสอบ และทบทวน การวิเคราะห์สาเหตุ ของความเสียหายที่เกิดกับ อุปกรณ์ เพื่อนำไปปรับปรุง  ป้องกันการเกิดซ้ำ และเพิ่มเสถียรภาพให้กับ อุปกรณ์
 • ดูแล งานซ่อมบำรุงทำให้สำเร็จ รวมถึงวิเคราะห์ และรวบรวม ประวัติงานซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ อุปกรณ์ไม่เกิดความเสียหายและบรรลุเป้าหมาย “Customer Plant No Interruption (No product of specification from contracts)”
 • ดูแล และตรวจสอบ การจัดการอะไหล่และพัสดุคงคลังของอุปกรณ์  เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่องานบำรุงรักษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำ แผนงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผน และดูแล การพัฒนา การฝึกอบรมทางด้านเทคนิค ที่จำเป็น ให้กับพนักงานภายในหน่วยงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ปรับปรุงทบทวน กระบวนการ และดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและเทคโนโลยีที่พัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ เสถียรภาพ และลดการสูญเสีย ของ อุปกรณ์ 

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, สาขาเครื่องมือวัด, สาขาระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานสายวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุสาหกรรมรม ที่คล้ายคลึง ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงาน ซ่อมบำรุงระบบวัดคุมในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุสาหกรรมรม ที่คล้ายคลึง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Control Valve, Flow Meter, Flow Computer OMNI, I&C etc.)
 •  ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Safety Valve, Valve, Piping system, Pump, etc.)
 • ความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (ex. RCM, RBI, SIL, MTBF/MTTR etc.)
 • ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ มาตรฐานด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ (Code and Standard ex. ASME, IEEE etc.)
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอุปกรณ์ Instrument/Mechanic

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทํา Corporate Risk Profile ประจําปีที่สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner เพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงทุก Risk Area สำหรับเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการจัดการของบริษัท
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  
 • จัดทํากรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนสื่อสารนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนา Corporate Risk Model ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 • จัดทําสรุปรายงานสถานะความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท สำหรับรายงานต่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการจัดการของบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 • ศึกษา ติดตาม และรวบรวมแนวทาง/วิธีการในการบริหารความเสี่ยงใน Risk Area ต่างๆ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ดูแลกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความเห็นในด้านความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั่วทั้งบริษัท   
 • การจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานขั้นตอน วิธีการประเมินความ เสี่ยง และเป็นผู้ให้คำแนะนํา (Facilitator) แก่หน่วยงานต่างๆในองค์กร เพื่อให้มีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร  
 • สื่อความและประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก บริษัท เกี่ยวกับการดําเนินงาน ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

Main Purpose:

ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใช้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งบริษัท

คุณสมบัติ:

 •  ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีมุมมองด้านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อสถานการณ์ สภาพแวดล้อมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมโยงต่อบริบทผลกระทบทางธุรกิจได้
 •  มีพื้นฐานความรู้ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง ความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่สอดคล้องต่อบริบท ISO หรือ COSO
 •  มีมุมมองด้านเศรษฐกิจ เทคนิคธุรกิจพลังงานและแนวโน้มธุรกิจใหม่
 •  มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับแนวทาง กรอบ / เครื่องมือด้าน Risk Management
 •  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีทั้งการพูดและการเขียน (คะแนน TOEIC 700 หรือมากกว่า)
 •  สามารถในการใช้โปรแกรม MS office
 • มีทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี