แชร์ตำแหน่งงานว่าง:

9 ผลลัพธ์

Warehouse Management Officer /พนักงานบริหารคลังพัสดุ (Based in Rayong)

ก.พ. 01, 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Principal Accountabilities) :

 • จัดทำรายการบัญชีพัสดุ รายการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลพัสดุ และการยกเลิกการใช้งาน ถ่ายรูปพัสดุ ให้ถูกต้องเสมอ
 • จัดทำรายการขอซื้อพัสดุ(Purchase Request)
 • จัดทำการตรวจรับพัสดุ และงานบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ
 • จัดทำแผนการเบิก-จ่ายพัสดุให้หน่วยงานซ่อมบำรุง(Routine and Outage) การตัดจ่ายพัสดุจากระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ
 • จัดทำรายการรับคืนสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้งาน(Return) หรือ โอนย้ายพัสดุที่เหลือใช้งานจากการซื้อตรง(Transfer) จากผู้ใช้งาน เข้ามาจัดเก็บในคลังพัสดุ
 • จัดทำรายการการซื้อขายพัสดุภายในกลุ่มบริษัท(Intercompany PO and SO)
 • ทำการตรวจนับพัสดุตามรอบ(Cycle Stock Count) และการตรวจนับประจำปี(Physical Stock Count) ร่วมกับหน่วยงานบัญชี
 • ดูแลตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บพัสดุสำรองคลัง เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเสื่อมสภาพ และการจำหน่ายเศษซาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน เมื่อได้รับการติดต่อเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาและทันต่อสถานการณ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ระยอง

 

การศึกษา (Formal Education)
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ (Work Experience):
การบริหารจัดการงานคลังพัสดุอย่างน้อย 1-2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Principal Accountabilities) :

 • Sales of electricity, steam, clarified water and demineralized water (the “Utilities”); prepare, review, and negotiate the Agreements for sales of the Utilities to potential customers and/or existing customers in Map Ta Phut Industrial Estate and nearby 5 estates in Rayong Province to achieve the company/department objectives.
 • Sales of electricity via wheeling system from production of conventional and renewable energy plant Prepare draft of all kinds of approval reports/memo, minutes of meetings to being line with the approved company’s policies and procedures.
 • Focal point/project coordinator between new customers and internal project team (Engineering, Operation, Commercial Planning, System Optimization, Customer Relations and Contract Management, etc.) in relation to new project studies, proposal, negotiation, development, construction, and commissioning of new and/or existing transmission system for supply of the Utilities to industrial customers.
 • Others as to be assigned

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s Degree in Engineering, MBA would be advantageous
 • 7-10 year-experiences in industrial customer sales, or energy or power plant sector (preferable)
 • Experience in Contract development or contract writing background (preferable)
 • Knowledge of the energy industry.
 • Contracts and sales reports drafting.
 • Background in petrochemical and chemical industries (advantageous)
 • Proficiency in English with TOEIC score minimum 700
 • Location: Bangkok or Rayong (Bangkok is preferable)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • 1-5 yrs of experience in Investor Relations
 • TOEIC at least 700
 • Good knowledge of SEC/SET

Responsibilities :

 • Create and analyze information related to the company’s operation as well as financial performance in IR materials such as presentation, investor note, factsheet to communicate with shareholders and related investors
 • Arrange IR Activities such as Analyst Meeting, Opportunity Day, Site Visit, Roadshow, and others activities involving to capital and equity market
 • Prepare required document and submit to SET regarding financial result and corporate event
 • Maintain up-to-date information on company's website
 • Act as the company spokesman to communicate with analyst, investor, and regulator
 • Provide information to company’s management and Board of Director involving stock performance, peer comparison, market perception to the company and industry

คุณสมบัติ:

 • Master's Degree in Finance, Accounting, Business Administration
 • At least 1-5 years of experience in Investor Relations
 • Very good command of English (TOEIC Score at least 700)

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 7 ปี(ผ่านการปิดงบบัญชี/นโยบายบัญชี/M&A อย่างน้อย 3 ปี)
 • ประสบการณ์ด้านงานงบการเงินรวมและบัญชีภาษี หรือ/และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการปิดบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องได้ (shared service)
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติการทางด้านภาษีให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี (Compliance) เช่น Tax analyst/ Tax reporting/ Tax review/ Tax audit management/ Tax refund/ RD contact point/ Tax litigation เป็นต้น
 • ตรวจสอบ กระทบยอด และวิเคราะห์ผลต่างรายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (Inter Companies) เพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
 • ออกแบบและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของรายได้ ต้นทุน สำหรับการคำนวณสิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ทักษะการบริหารงานด้านต้นทุนและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงาน การทำความเข้าใจในประเด็น ปัญหา และโอกาสเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆเพื่อหา ข้อสรุปใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง ข้อจำกัด และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
 • การแก้ไขปัญหา มีการคิดเชิงภาพรวม
 • คะแนนสอบ TOEIC 700 ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Main Responsibilities:

 • ควบคุมดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ให้เกิดสภาพคล่องและให้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ GPSC และบริษัทในเครือ
 • วางแผนการจัดหาและบริหารเงินทุนระยะสั้นในส่วนของเงินสกุลบาทและเงินสกุลต่างประเทศให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนที่ดี รวมถึงกำกับดูแลการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นของกลุ่ม GPSC ให้เกิดสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม GPSC
 • ควบคุมดูแลการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากของ GPSC และบริษัทในเครือเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารเงินของกลุ่ม GPSC
 • ควบคุมดูแลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเงินฝากและข้อมูลรายรับ-จ่ายเพื่อจัดทำรายงานการประมาณการกระแสเงินสด ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการกระแสเงินสดของบริษัทและจัดทำรายงานการจัดการกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่ม GPSC ผ่านเครื่องมือทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
 • จัดทำ และบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงิน อาทิเช่น ISDA สัญญาเงินกู้ระยะสั้น เป็นต้น
 • ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างสายงาน และบริษัทในกลุ่ม GPSC เพื่อรักษาระดับการบริหารจัดการทางการเงินตามมาตรฐานสากล เทียบเคียงได้กับบริษัทสากลชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน
 • ติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ สถานการณ์ของตลาดเงิน/ตลาดปริวรรตเงินตรา/สถาบันการเงินและธนาคาร รวมถึงติดตามวิเคราะห์ผลกระทบของกฎระเบียบที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับธนาคาร สถาบันการเงิน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในตลาดเงิน ตลาดปริวรรตเงินตรา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

Qualification:

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารเงินด้านต่างๆ รวมทั้งจัดทำและพัฒนากระบวนการการบริหารเงิน
 • มีประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การ Settlement สำหรับเข้าซื้อโครงการลงทุน และ/หรือปรับโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล และการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารการจัดหา ซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (F/X Management) การบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย (Interest Management) และการดำเนินการด้านสินเชื่อการค้า (Trade Credit) เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับธนาคาร สถาบันการเงิน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในตลาดเงิน ตลาดปริวรรตเงินตรา
 • มีประสบการณ์ในการหาอนุพันธ์ทางการเงินทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน (F/X Derivative)
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร Implement ระบบ ERP Treasury Management Module(is advantage)
 • ความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในตลาดเงิน (money market) ตลาดปริวรรตเงินตรา (foreign exchange market) สถาบันการเงินและธนาคาร
 • มีความรู้ด้าน Financial Instrument ทางด้านการเงินโดยเฉพาะการลงทุน มีความรู้ด้าน Economic Outlook
 • คะแนนสอบโทอิค 700 ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Main Responsibilities:

Supply Chain Management (SCM) Strategy

 • Analyze SCM data
 • Develop objectives and annual action plan
 • Maintain and develop procedure and work instruction for SCM

Supply Chain & Strategic Procurement Report

 • Prepare data from ERP system, procurement related lagacy, and for data analytic system
 • Prepare Supply Chain & Strategic Procurement Report.
 • Analyse data and report to division manager for purposes of monitoring, strategic planning, continous improvement, and gap closing

Supplier Relationship Management

 • Manage, develop, and update Supplier Master
 • Manage and arrange supplier assessment, corporate supplier day, and/or supplier relationship management program

Information System

 • Maintain and develop Enterprise Resource Planning (ERP) System and procurement related legacy
 • Maintain and develop Supplier Master

คุณสมบัติ:

Specification:

 • Bachelor or master’s degree in engineering, Business Administration or other related field
 • 0-3 years of industrial / engineering / oversea / local purchasing experience, data analysis and strategic planning, ERP System experience
 • Communicate English TOEIC 600 (writing, reading and speaking)
 • ERP System (for example SAP, Maximo)
 • Database, Data Analytic Tool (for example Tableau, Power BI)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Main Responsibilities:

 • Develop and update pricing model and quantify profitability for firm’s product offer to the customer with the goal of maximizing the firm’s profits while ensuring the firm’s customers are satisfied.
 • Provide NPV/IRR impact from pricing policy and special project that DM may require his/her assistant prior to further handover to finance team for detail study. This including of the preparation input of the assumption book for further usage.
 • Collect and analyze data on customers’ opportunities and cost of self-generation.
 • Coordinate with Sales/ICR/Engineering team to gather information related to modeling and ensure the accuracy of the data.
 • Support DM to analyze the sale proposal and financial status of the firm’s prospective customer.
 • Support sales/ICR to provide data to be incorporated in their report.
 • Complete other jobs as assigned by management.

คุณสมบัติ:

Specification:

 • Master’s degree in Business Administration or bachelor’s degree in Engineering or Business Administration.
 • 3-5 years experience in a data analyst or financial model analysis or related field.
 • Ability to think strategically, systematically
 • Strong Power Plant Operation background
 • Ability to meet complex demands timely.
 • Ability to relate well to others.
 • Knowledge of the energy industry.
 • Financial modeling skill is a must.
 • Proficiency in English and MS Office especially Excel
 • Good English with at least TOEIC scored 700

คุณสมบัติ:

Main Responsibilities:

คุมงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบเครื่องกลของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึง มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 • ควบคุม ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด

Qualification:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบำรุงรักษาระบบเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุสาหกรรมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC Score 550
 • สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Specific Skills:

 • มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Gas Turbine, HRSG, Generator, I&C etc.)
 • มีความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (ex. RCM, RBI, SIL etc.)
 • มีความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ มาตรฐานด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ (Code and Standard ex. ASME, IEEE etc.)
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง (ex. Any Maintenance Contract etc.)

Location: Chonburi Sub-Location Sriracha

คุณสมบัติ:

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Principal Accountabilities)

 • วางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้งดูแลบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้งาน 
 • ติดตามตรวจสอบพัสดุเสื่อมสภาพและบริหารการจำหน่ายเศษซาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • ดูแลตรวจสอบและบริหารพื้นที่การจัดเก็บพัสดุสำรองคลัง เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 • วางแผนงาน บริหารจัดการและกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหน่วยงานคลังพัสดุ รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารจัดการและวางแผนกำลังพลสำหรับกรณีฉุกเฉิน ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงและรักษา
 • บริหารจัดการระบบการตรวจรับพัสดุและ งานบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการและวางแผนการจ่ายพัสดุให้หน่วยงานซ่อมบำรุง(Routine and  Outage) การตัดจ่ายพัสดุจากระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการรับคืนสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้งาน(Return) หรือ โอนย้ายพัสดุที่เหลือใช้งานจากการซื้อตรง(Transfer) จากผู้ใช้งาน เข้ามาจัดเก็บในคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการเรื่องการซื้อขายพัสดุภายในกลุ่มบริษัท(Intercompany PO and SO) และ ภายนอกกลุ่มบริษัท
 • บริหารจัดการบัญชีพัสดุรายการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลพัสดุ และการยกเลิกการใช้งาน ให้ถูกต้องเสมอ 
 • จัดให้มีการตรวจนับพัสดุตามรอบ (Cycle Stock Count) และการตรวจนับประจำปี (Physical Stock Count) ร่วมกับหน่วยงานบัญชี

การศึกษา (Formal Education) 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประสบการณ์ (Work Experience):  

การบริหารจัดการงานคลังพัสดุอย่างน้อย 5 ปี 

Location : Rayong