Share this Job:

9 Result(s)

วิศวกรครื่องกล/ Mechanical Engineer

Jul 07, 2022

Chonburi

Qualifications:

Main Responsibilities:

คุมงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบเครื่องกลของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึง มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 • ควบคุม ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด

Qualification:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบำรุงรักษาระบบเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุสาหกรรมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC Score 550
 • สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Specific Skills:

 • มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ (Gas Turbine, HRSG, Generator, I&C etc.)
 • มีความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (ex. RCM, RBI, SIL etc.)
 • มีความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ มาตรฐานด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ (Code and Standard ex. ASME, IEEE etc.)
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง (ex. Any Maintenance Contract etc.)

Location: Chonburi Sub-Location Sriracha

Qualifications:

คุณสมบัติ (Main Responsibilities):

 • ควบคุม ประสานงานและดูแลการจัดทำกลยุทธ์และนโยบายด้านการเงิน,การวางแผนทางการเงิน และการวิจัยทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการในด้านการจัดทำและการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • วางแผน ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับสายงานการเงินและบัญชี
 • จัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายด้านการเงินและคำสั่งทางการเงินให้กับบริษัท และบริษัทในเครือ โดยวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่ดี
 • ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านการเงิน และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน ของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • วางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการเจรจา การสื่อความ และการประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
 • ติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ นำเสนอผู้บริหาร
 • ติดตามภาวะตลาด และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการเงิน ผ่านบทวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับบริษัทแม่ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามนโยบายการเงินและสนับสนุนการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่ม ปตท.

การศึกษา (Formal Education):

ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ (Work Experience):

ด้านการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ 5-10 ปี

ความรู้ ทักษะ (Specific Skills):

 • ความรู้นโยบายการเงิน/การบัญชี / ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
 • ความรู้ด้านงบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินและการประมาณการณ์ทางการเงิน
 • ความรู้ด้านการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ

Location: Bangkok Head Office

Qualifications:

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Principal Accountabilities)

 • วางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้งดูแลบริหารจัดการพัสดุสำรองคลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้งาน 
 • ติดตามตรวจสอบพัสดุเสื่อมสภาพและบริหารการจำหน่ายเศษซาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • ดูแลตรวจสอบและบริหารพื้นที่การจัดเก็บพัสดุสำรองคลัง เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 • วางแผนงาน บริหารจัดการและกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหน่วยงานคลังพัสดุ รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารจัดการและวางแผนกำลังพลสำหรับกรณีฉุกเฉิน ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงและรักษา
 • บริหารจัดการระบบการตรวจรับพัสดุและ งานบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการและวางแผนการจ่ายพัสดุให้หน่วยงานซ่อมบำรุง(Routine and  Outage) การตัดจ่ายพัสดุจากระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยงานคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการรับคืนสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้งาน(Return) หรือ โอนย้ายพัสดุที่เหลือใช้งานจากการซื้อตรง(Transfer) จากผู้ใช้งาน เข้ามาจัดเก็บในคลังพัสดุ 
 • บริหารจัดการเรื่องการซื้อขายพัสดุภายในกลุ่มบริษัท(Intercompany PO and SO) และ ภายนอกกลุ่มบริษัท
 • บริหารจัดการบัญชีพัสดุรายการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลพัสดุ และการยกเลิกการใช้งาน ให้ถูกต้องเสมอ 
 • จัดให้มีการตรวจนับพัสดุตามรอบ (Cycle Stock Count) และการตรวจนับประจำปี (Physical Stock Count) ร่วมกับหน่วยงานบัญชี

การศึกษา (Formal Education) 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประสบการณ์ (Work Experience):  

การบริหารจัดการงานคลังพัสดุอย่างน้อย 5 ปี 

Location : Rayong

Qualifications:

Main Responsibilities :

 • Plan, supervise and determine the electricity production process guidelines in accordance with the power purchase agreement (PPA), as well as monitor and summarize the performance of the relevant authorities and supervise the operation in accordance with the law. Regulations and regulations of government agencies and control over occupational health and environmental safety and safety
 • Plan and supervise the operation in accordance with the specified plan and submit the report to EGAT.
 • Supervise, supervise and solve problems in the power generation unit to be able to deliver electricity continuously and efficiently in accordance with the production plan.
 • Prepare tools, equipment, and raw materials such as N2, CO2, H2 for adequate use in the production process.
 • Prepare production plan budgets as well as control costs and reduce production losses in order to meet production plans and be productive in production costs.
 • Make a summary of the daily flow report (Day Shift and Night Shift) to the relevant authorities.
 • Submit reports to government agencies such as power plant fund submissions, TSA 1 report, Department of Energy Business (RONG 4) to comply with the law.
 • Correct 1st Invoice Billing and submit commercial and supply chain sections to make billing matters with EGAT.
 • Supervise the operation in accordance with the Electrical Trading Agreement (PPA) and coordinate with the National Control Center (NCC) and other EGAT agencies to ensure the operation of the operation.

Qualification :

 • Diploma of Chemistry, Electrical, Mechanic, Electronics, Mechanical, Industrial, Measuring Instruments or related fields
 • 15 years experience in power plant

Specific Skills :

 • Knowledge of power plant production process
 • Electrical Contract (PPA)
 • Knowledge of production planning
 • Knowledge of raw materials in the production process Calculating Production Costs
 • Skills in preparing daily operating reports and reports related to government agencies

Competency :

 • Problem Solving
 • Trouble Shooting
 • Decision Making
 • Communication
 • Coaching

  Location : Chonburi Sub-Location Plant SRC

Qualifications:

Main Responsibilities :

 • The position is responsible for the analysis of power plant water and steam chemistry process, quality control of the process, activities in the power plant and, utilities generating facility and industrial customer’s distribution network. The position to understand power plant processes that relate to chemistry and water technology supports the implementation of all chemistry management programs and strategies. To hand on the quality control by laboratory analysis tools to provide the report to Chemical Expert Manager for quality of each operations step start from Raw material, CF and DM water production plants, Boiler Water cycle, Steam cycle, Condensate cycle, products sell to Industrial customer.
 • The incumbent will undertake analysis, manage resources, and diagnose chemistry related issues, during normal and upset condition. To maintain the laboratory process and accuracy of equipment. To confirm quality of condensate water that returned from Industrial customers to provide analysis data to supports customer billing while working to integrate existing and new policies and processes and provide hands on support across a wide range of water, and solid fuel treatment sampling, testing, dosing, and control including close support and understanding of the plants operational characteristics. Complete other jobs as assigned by management.

Qualification :

 • Bachelor of Sciences in Chemistry or related field

Specific Skills :

 • Chemistry Laboratory testing (Water Analysis)
 • Chemistry, Chemistry control-related, and quality control
 • Chemistry related methods.
 • Water Treatment and Water & Steam Cycle process control and Troubleshooting.
 • Able to use MS office programs such as Excel, Word, and PowerPoint.

Competency :

 • Time management
 • Teamwork
 • Communication
 • Problem-solving

  Location : Rayong Sub-Location  SPP2&3

Qualifications:

Main Responsibilities :

Monitor and control the operation and quality of the product to meet the standards specified by the Company or the law in order to deliver the product through the system. Automatic and semi-automatic control in the control room is continuous, stable, efficient and safe, and complies with laws, requirements for quality, occupational health, safety and environment, as well as standards set by the Company.

 • Check Continuously control and work and solve problems in production units and delivery systems through DCS and stabilize performance in accordance with production plans and product requirements.
 • Check Control and execute system breakdowns In production units and delivery systems through DCS to facilitate and ensure the safety of equipment and related parties.
 • Coordinate with raw material deliverers and product deliverers, as well as stakeholders, in accordance with the operating plan in both normal and emergency conditions, so that production and delivery of products are continuous, safe, analyzed and decided to solve operating problems to prevent incidents & accidents.
 • Perform the correct operation and delivery of operations to ensure continuous, secure production processes, as well as record operational information for monitoring and delivering operations between workers.
 • Control costs and reduce production losses in order to comply with production plan and be cost effective.
 • Perform inspection tasks Control the quality of products and production processes to meet the requirements of the product and operating window delivered to customers, as well as continuously improve operations.
 • Control to monitor Machinery/ equipment, preliminary maintenance and coordination of repair notices to ensure that the machine/ equipment operates continuously and stably, safely.
 • Check and save Raw material and product quantities for accuracy To buy-sell in accordance with standard requirements or product squatter requirements.
 • Control the compliance with the quality management system so that the product is efficient and does not affect the environment.
 • Respond to primary emergencies and in accordance with the orders under safety for life and property.

Qualification :

 • Diploma of Chemistry, Electrical, Mechanic, Electronics, Mechanical, Industrial, Measuring Instruments or related fields
 • 1-3 years experience in power plant

Specific Skills :

 • Knowledge of operating machinery/equipment according to the manufacturer's manual or operating regulations
 • Knowledge, understanding of the production process and scope of operation (Operating Window) in responsible production processes
 • Risk assessment skills To do responsible work.

Competency :

 • Able to evaluate and solve specific problems very well (Problem Analysis)
 • Teamwork
 • Thorough resolution
 • Continuous learning opportunities
 • Coordination of both internal and external agencies It is able to communicate and understand other people well (Coordination & Communication)
 • Able to manage assigned tasks perfectly and achieve excellent work success (Managing Work)

 

  Location : Chonburi Sub-Location Plant SRC

Qualifications:

Main Responsibilities :

To properly purchase/procurement/supply goods and services except raw materials from abroad to the agencies as requested, in time, and supervise the supply staff under the relevant regulations, requirements and laws, and ensure that the subordinates perform correctly in accordance with the duties assigned to them.

 1. Prepare a report to monitor subordinates. Solve basic problems and report to supervisors in a timely manner.
 2. Check the specifications The sourcing model is in accordance with the regulations. Terms and conditions including checking relevant documents before sourcing-
 3. Analysis Provide price comparison data and conditions of manufacturers/sellers for negotiation information and to meet the needs of goods or services. To prepare contracts to be standardized, accurate and in accordance with the specified period of time.
 4. To provide parcels and services, as well as to oversee imports in accordance with the commercial conditions agreed to the GPSC group of agencies and projects in accordance with GPSC regulations and efficiently. Under a specified period of time and supported or approved budgets.
 5. As a center for receiving coordination Monitor status and resolve sourcing issues from foreign traders and agencies.
 6. Compile a summary of the agency's procurement results for analysis. Plan to continuously improve procurement work information in SAP system.
 7. Check documents, requests to submit to customs agencies, as well as other government agencies for import, export or contact for import permits.
 8. Check the tax tariffs as well as the process of importing, exporting and using benefits in accordance with customs laws and government regulations that import or export such goods.
 9. Representing the Company To receive the inspection after the discharge, coordinate with the authorities from the Customs Department. Explain the questions.
 10. Prepare monthly procurement and management reports to present to supervisors.
 11. Prepare data and analyze, provide feedback for development. Tools/Systems/Procurement/Procurement/Procurement Processes to improve procurement/procurement/procurement work to be effective.
 12. Prepare to check foreign procurement/procurement/procurement information and import data exported in the information system for accurate and up-to-date procurement.
 13. To coordinate with PTT and its group companies in establishing procurement policies, including projects to improve procurement processes and refer to guidelines to provide consistent and effective approaches to procurement operations.
 14. Coordinate with partners to receive the goods correctly and in time for the scheduled delivery.
 15. Provide advice to the supply staff and contract staff as assigned to comply with the regulations.
 16. Become a procurement committee member /supply secretary by participating in determining the procurement process in order to comply with the company's regulations/parcel requirements.
 17. Others as assigned

Qualification :

 • Bachelor's degree or higher in business administration, engineering or related field.
 • Purchasing/procurement/procurement for at least 5 years

Specific Skills :

 • Comparable SAP/Maximo/Crosswin/ERP programming skills
 • Good Microsoft office programming skills
 • Contracting skills
 • Knowledge of the procurement process
 • Understandable English
 • International trade term (Incoterm, LC, Payment method)

Competency :

 • Leadership
 • Honest, transparent, ready to check Explain it.
 • Negotiation skills
 • Discreet resolution
 • Go into details on the work to be sourced.
 • Analytical thinking
 • Being mindful of service and able to work under pressure

Location :

Rayong Sub-Location SPP2&3

Qualifications:

Main Responsibilities :

The position is responsible for the safe, environmentally compliant and reliable local operation of a power and utilities generating facility equipment, sub systems and auxiliary system while on shift. He supports the implementation of all operations management programs and strategies.

The incumbent will undertake analysis and diagnose all operational related issues, while working on shift in the plant in order to integrate existing policies and processes as directed and closely work with assistant shift leader who is direct commander of the responsibility areas. He provides hands on support across a wide range of operational areas including close support and understanding of the plants maintenance planning, water and boiler water feed water chemistry and testing routines.

1. Operations, procedures, abnormal operations & shift turnover

 • Be responsible for operations on plant systems as directed during the shift.
 • As identified or directed report or improve any abnormal condition.
 • Be responsible to follow all written procedures. Respond to critical and important abnormal operations and emergency conditions as they may arise.
 • Attend all shift team organization and communication functions (rotating shifts)

2. Permit to work, environmental, health and safety representative.

 • Be responsible for any – all issues related to EH&S statutory or otherwise you may encounter during the shit.
 • Support the maintenance team in Lock out tag out procedures.
 • Ensure that the plant is operated in compliance with environmental legislation and regulatory requirements.
 • Report any excursion.

3. Objectives and annual plan including training

 • Follow up for your shifts operating strategies, following the SL, CCR and O&M policies, guidelines and procedures.
 • Develop the technical knowledge of his operators.

4. Budget, economics & efficiency and purchasing

 • Support and monitor all operational variable consumption and report.
 • Initiate purchases for variable inventories as required.

5. Personal Development

 • Ownership and responsibility for self development and learning while pro-actively engage in formal and informal self-assessment processes.

6. Ensure compliance with GPSC Group Security, Safety, Occupational Health and Environment Policy

7. Complete other jobs as assigned by management.

Qualification :

 • High Vocational or Bachelor of Engineering
 • Experience at least 2 Year

Competency :

 • A team player with string desire to learn. Good electrical/mechanical educational back ground.
 • Team player with desire to understand and comply with regulatory or statutory related requirements constantly studying OM, EH&S (PPA, FSA, customer contracts, EIA etc)
 • Records and reports all operational data within his area. Understands the basic of the Operational KPI’s
 • Learning the budget optimization and variances reporting.
 • Team player willing to try in any event to achieve the objectives. Becoming an evaluator and inspector.
 • Assist shift leader/Assistant Shift Leader for LOTO work permit issue and control
 • Good student attending and a tentative during training sessions
 • Knowledge and ability to work in control system (plant control operation)
 • Work rotation between field and control room operator as assign.
 • Responsible for plant operation control permits and registrations

Location :

Rayong Sub-Location SPP2&3

Qualifications:

Main Responsibilities :

To properly, completely and timely purchase/procurement of goods and services except raw materials to various agencies as requested, complete and timely under applicable regulations, regulations and laws. Work as well as solve problems in the production unit and product delivery system continuously and stabilize, efficiency in accordance with production plan and product specifications.

 • Carry out purchasing/procurement/supply of office equipment Tools, machinery, spare parts, chemicals and services to comply with the company's regulations and obtain the right quality and cost products.
 • Collect and prepare price comparison data and conditions of manufacturers/sellers to provide negotiation information and meet the objectives of the product or service.
 • Recruit, select, evaluate and prepare a register of qualified traders to be a database of agencies. Perform cost and reduce production losses in order to comply with production plan and be cost effective.
 • To prepare contracts to be standardized, accurate and in accordance with the specified period of time.
 • Prepare monthly procurement and administrative reports to present to supervisors.
 • Prepare data and analyze, provide feedback for development. Tools/Systems/Procurement/Procurement/Procurement Processes to improve procurement/procurement/procurement work to be effective. Supervise and operate according to the quality management system in order for the product to meet the standards. Effective and does not affect the environment.
 • Prepare accurate and up-to-date inspection of purchasing/procurement/procurement information in SAP system.
 • Coordinate with partners to receive products accurately and in time for deadline.
 • Evaluate traders' performance
 • Track payments to partners on time
 • Others as assigned

Qualification :

 • Bachelor's degree or higher in business administration, engineering or related field.
 • Purchasing/procurement/procurement for at least 2 years

Specific Skills :

 • Comparable SAP/Maximo/Crosswin/ERP programming skills
 • Good Microsoft office programming skills
 • Contracting skills
 • Knowledge of the procurement process
 • Understandable English
 • International trade term (Incoterm, LC, Payment method)

Competency :

 • Honest, transparent, ready to check Explain it.
 • Negotiation skills
 • Discreet resolution
 • Go into details on the work to be sourced.
 • Analytical thinking
 • Being mindful of service and able to work under pressure

Location :

Bangkok Rayong Sub-Location SPP2&3