Share this Job:

9 Result(s)

ช่างเทคนิค (Field Operator)

Jun 17, 2021

Responsibilities:

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติการ วิธีการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • ปวส. สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า / หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน งานก่อสร้าง งานออกแบบ งานตรวจสอบ ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บำรุงรักษา

Responsibilities:

 • ร่างสัญญา ตรวจ แก้ไข วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของสัญญา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สัญญาของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตรวจ ตีความ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อให้ไม่ขัด หรือแย้งต่อกฎหมาย และให้บังคับใช้ในบริษัทฯได้อย่างราบรื่น
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ
 • จัดทำคำขอเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุกิจการค้า อาทิ เรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานและติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในกรณีที่เกิดคดีความ จัดเตรียมเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
 • ประสานงานกับสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายของบริษัทในเครือ หรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่สำคัญ และมีความเสี่ยงต่อบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นทางกฎหมาย อย่างน้อย 3-5 ปี
 • TOEIC Score 700

Responsibilities:

 • Participate in and manage all stages of financial due diligence for Merger and Acquisition opportunities
 • Be the part of the team to conduct and/or verify the feasibility study of new investment opportunities
 • To evaluate the bankable characteristic of the project and execute the preliminary sounding with related parties to obtain the financing assumption for the project valuation.
 • By coordinate with related department, to manage the financial risks consequently arise from new investments
 • To support and provide the necessary input to the business development team for the Company’s internal approval process
 • To coordinate with other F&A function to ensure the smooth transition to project execution phase
 • To analyze financial environment of the Company’s focus countries.
 • Prepare financial model for corporate planning purpose
 • Construct financial models for investment decisions (e.g. feasibility study of new investment/expansion projects, and merger & acquisition)
 • Construct and maintain financial models for other purposes such as business valuation, financial planning & forecasting, group’s macroeconomic assumptions, and credit rating evaluation

Qualifications:

 • Master's degree in Finance or related field
 • Fluency in Microsoft Office suite (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, etc.)

Responsibilities:

 1. รับผิดชอบตรวจเช็คและทาการบันทึกการทางานของเครื่องจักร / อุปกรณ์
 2. ซ่อมบารุงแก้ไขเชิงป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกงานซ่อมบารุงเครื่องจักร / อุปกรณ์ สาหรับงานบารุงรักษา M&E หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD/ Sketchup
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างจักรกล ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในงานเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความรู้ด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค
 5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 6. สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ และระบบการทางานต่างๆ ของเครื่องจักรกล และระบบการทางานต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลได้ดี
 7. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD 2D, 3D หรือ Sketch Up ได้
 8. สามารถทางานได้ทั้งใน กทม. และ ตจว. ได้
 9. มีความคล่องตัว และมีความรับผิดชอบติดตามเอาใจใส่งาน
 10. มีความอดทน สามารถทางานภายใต้สภาวะกดดัน และควบคุมอารมณ์ได้ดี
 11. มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบโซล่าร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities:

 • Corporate Funding  : Responsible for corporate demand with regard to all types of long term funding, Including loan, bond or other debt instruments
 • Project Financing : Responsible of project financing of all investment projects. Worked along with business development teams in finding effective financing solutions for new projects as well as managing existing loan agreement of the subsidiaries
 • Exploring the financial market environment and financial institutions for the financing alternatives for new projects/investment
 • Assist &perform to formulate all financial & economic assumption incorporated into the investment proposals
 • Refinancing/restructure loans, both corporate and project level
 • Secure new financing arrangements via debt instruments
 • Coordinate with parties to ensure the drawdown of loans according to the agreements
 • Long-term debt service management
 • Pre/post integration on financial matter in case of acquisition

Qualifications:

 • Financial knowledge and a background of financing environments
 • Strong interests in corporate/project investments
 • Strong analytical thinking skills
 • Effective presentation, communication and coordination skill
 • A good background of debt instruments and project financing experiences
 • TOEIC 700 up

Responsibilities:

 • ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาโอกาสในการลงทุนโครงการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ และผลตอบแทนการลงทุน ของโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอขออนุมัติลงทุน
 • จัดทำ Due Diligence เพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมทุน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุน
 • จัดทำข้อมูล เจรจาต่อรอง และจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาร่วมทุน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมทุนโครงการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
 • ดำเนินการจัดหา จัดจ้าง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อทำ Due Diligence  และศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมทุน
 • จัดเตรียมเอกสารในการจัดจ้างที่ปรึกษา/ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงจัดเตรียมเอกสารในการขออนุมัติ EIA  เอกสารในการยื่นขอ BOI และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและดำเนินการให้บรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) และเงื่อนไขที่ตามมา (Condition Subsequence) ของสัญญาโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถเบิกเงินกู้งวดแรกและเริ่มก่อสร้างโครงการ
 • ส่งมอบงานสัญญาโครงการ Financial Model และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือ หลังจาก FID เพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป

Qualifications:

 • ปริญญาโท วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC 700+
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านพัฒนาธุรกิจ 5 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับ Economic ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทักษะการทำ Feasibility Study
 • ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ทักษะในการวางแผนงาน

Responsibilities:

 • Prepare monthly, quarterly and annual financial statement in compliance with accounting standard and in compliance to local tax laws.
 • Provides oversight of the month-end quarterly and annual closing processes, and review monthly, quarterly and annual financial statements.
 • Reconcile accounts and check the accuracy of journal entries to ensure that the general ledger is accurate and complete including cash reconciliations.
 • Monitoring and analyzing accounting data and producing financial reports / statements.
 • Considerable interaction with external auditor in support of quarterly and year-end procedures and financial statements review and audit.
 • Assisting and prepare the consolidated financial statements and notes to financial statements.
 • Participate special projects and workflow process improvement such as ERP project.
 • Managing cost accounting and inventory control to ensure the output is accurate and submitted on time.
 • Perform detailed analysis on variances of results
 • Monitor fixed assets, CIP transactions to ensure that company assets are well controlled.
 • Maintain fixed assets data to comply with company objectives and tax accounting standards.

Qualifications:

 • Bachelor Degree or Above in Accountant
 • Work Experience : Related field 3 years

Responsibilities:

 • To effectively manage a portfolio of industrial customers in Maptaphut and in Pluak Daeng
 • To be the focal point to these industrial customers for both commercial and technical issues. In order to maintain customer relationship and satisfaction, emphasis is primarily placed on providing swift response to customers’ queries, concerns or complains and also on assisting in technical and operational problem solving through coordination between customers and technical & operation functions from operation team.
 • To effectively manage these industrial customers’ corresponding utilities supply agreements as well as other activities related to the customers, including any amendment of the existing agreements or re-negotiation of the existing agreements for term extension.
 • To contribute to the invoicing, billing process, budget preparation, sales summary report and variance explanation

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Engineering, Industrial Management or related fields
 • At least 5 years experience in industrial customer relations and support especially in dealing, negotiating, communication, making relations with customers. Working experience in commercial or contact management would be advantaged.
 • Be able to communicate English TOEIC 600(writing, reading and speaking)
 • Be able to work at Rayong  and Chonburi
 • Be able to occasionally travel to Bangkok for meetings

Responsibilities:

 • To ensure that all team members deliver the Companies’ Financial Statements accurately in accordance with established company’s policy and are in compliance with Thai GAAP for the purpose of local statutory accounts to submit to Government authorities ie. Ministry of Commerce, Revenue Department, Board of Investment on timely basis.
 • To supervise the team on all accounting concepts and taxation knowledge in order to smoothly achieve the aforementioned objective by way of advise and/or solving the problem on daily work to ensure all tasks comply with the internal control and the company policy. 
 • To coordinate with other departments and external auditors to gather all relevant information or knowledge to set up a detailed plan of working (for all team members).
 • To review corporate tax calculation complied with Revenue Code and BOI regulation and to co-ordinate in significant matters with Revenue Department by providing the company’s tax.   
 • Preliminary analytical review overall financial statements before submit to Reporting team.

Qualifications:

 • Master's degree in Accounting or related field
 • Ability to interpret and analyze financial statements and periodicals
 • Fluency in Microsoft Office suite (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, etc.)

You might also be interested in