แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า
ของกลุ่ม ปตท.

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
กำลังการผลิตรวม

1,955 เมกะวัตตต์

ของกำลังการผลิตไฟฟ้า

1,585 ตันต่อชั่วโมง

ของกำลังการผลิตไอน้ำ

12,000 ตันความเย็น

ของน้ำเย็น

2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ของน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ดูทุกโครงการ

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
  • BBB-
  • A+(tha)

การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มุ่งมั่นเพื่อเป็นแกนนำด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแสดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ และตามมาตรฐานสากล

ดาวน์โหลด

การกำกับ
ดูเเลกิจการ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ดาวน์โหลด