) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 2 เมษายน 2564 (วาระที่ 2) / 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
7 มีนาคม 2559 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
1 เมษายน 2558 ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2553 - 2557 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อำนวยการระดับสูง)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี