) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นายสมชาย มีเสน | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 4 มิถุนายน 2563 (วาระที่ 1)

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 161/2019)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 45/2022)
 • หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP 6/2022)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 44/2022)
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ประธานกรรมการ มูลนิธิเนชั่น
 • กรรมการ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
21 ต.ค.2562 - 15 ก.ย. 2563 กรรมการ บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จำกัด
ก.พ. 2561 - มี.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ส.ค. 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562 รองประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอคิว วิลเลจ จำกัด
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท บ้านชิดธารา จำกัด
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท อควาเรียส โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
มิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี