) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 2 เมษายน 2564 (วาระที่ 2) / 1 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1)

อายุ : 56 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program (Class of 2009), The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
 • หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 26 ปี 2555 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด
 • กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท Avaada Energy Private Limited
 • กรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
กรกฎาคม 2558 - มีนาคม 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
มีนาคม 2559 - กันยายน 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
กันยายน 2561 - พฤศจิกายน 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี