แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำนวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

 

แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า
ของกลุ่ม ปตท.

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
กำลังการผลิตรวม

5,055 เมกะวัตต์

ของกำลังการผลิตไฟฟ้า

2,946 ตันต่อชั่วโมง

ของกำลังการผลิตไอน้ำ

15,400 ตันความเย็น

ของน้ำเย็น

7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ของน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: *โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 5,031 เมกะวัตต์

ดูทุกโครงการ

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
  • BBB-
  • AA-(stable)
  • A+(tha)

การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มุ่งมั่นเพื่อเป็นแกนนำด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแสดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ และตามมาตรฐานสากล

ดาวน์โหลด

การกำกับ
ดูเเลกิจการ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ดาวน์โหลด