SMART POWER

ธุรกิจของเรา

แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ต่อยอดพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม New S-Curve

Renewable power

ธุรกิจของเรา

พัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดําเนินธุรกิจคาร์บอนตํ่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

CONVENTIONAL POWER

ธุรกิจของเรา

พร้อมจัดส่งพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ผลิตจากศูนย์ผลิตสาธารณูปการ และโรงไฟฟ้าในกลุ่มจีพีเอสซีอย่างมีเสถียรภาพ

เกี่ยวกับ GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนํา ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ในระดับสากล

แผนกลยุทธ์ 4S

S1: สร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก
 • เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตที่มีเสถียรภาพในระดับสากล
 • การผลิตสาธารณูปโภคที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การขยายไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจน้ำ เป็นต้น
S2: การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด
 • เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานลม
 • การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
S3: การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ และธุรกิจแบตเตอรี่
 • ระบบกักเก็บพลังงาน
 • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ
 • ธุรกิจเชิงนวัตกรรม
S4: บริการโซลูขันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • การผลิตไฟฟ้ากระจายจามจุดใช้งาน
 • การให้บริการระบบพลังงานความเย็น
 • การบริหารจัดการพลังงานใหม่โดยใช้นวัตกรรม

INNOVATIVE AND SUSTAINABLE POWER FOR ALL

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ

กำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ไฟฟ้า

7,974
เมกะวัตต์

ไอน้ำ

2,858
ตันต่อชั่วโมง

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

7,026
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

น้ำเย็น

15,400
ตันความเย็น

ESS แบตเตอรี่

69
เมกะวัตต์ชั่วโมง

โอกาสในการทำงาน

ร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์จากบุคลากรภายในบริษัทจีพีเอสซี

ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

ข่าวสารล่าสุด