) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 2 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก Civil Engineering, Purdue University, Indiana, USA
 • ปริญญาโท Civil Engineering, Purdue University, Indiana, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35 /2018
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 27/2020
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 20/2020
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.20) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) รุ่นที่ 1 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงาน
2562 - 2563 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2560 - 2563 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2561 - 2563 กรรมการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2560 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2561 กรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 กรรมการ บริษัท ดาต้ามายนิ่ง จำกัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี