) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายนพดล ปิ่นสุภา | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 เมษายน 2565 (วาระที่ 2) / 1 พฤศจิกายน 2564 (วาระที่ 1)

อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011)
 • Financial Statements for Directors (FSD 12/2011)
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption…International Cases and Practices. (14 ตุลาคม 2558)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560,สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • G - 20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Mitsui - Harvard Business School Global Management Academy 2015 Japan – U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Assessor Training Program, สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
1 ต.ค. 64 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
1 ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3 ก.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
1 ก.พ. 62 – 3 ก.ค. 63 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 62 – ส.ค. 62 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
ต.ค. 60 – ม.ค. 62 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เม.ย. 59 - ม.ค. 62 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 58 – ม.ค. 62 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ตนเอง : 137,300 หุ้น (0.00048693%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี